Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het proletariaat zelf, door algemeene en massastakingen, door protesten demonstratie- en dwangstakingen, door economische en politieke stakingen, door stakingen van geheele arbeidersbevolkingen en van gedeelten daarvan, getoond, dat het de nieuwe ontwikkeling heeft gevoeld. Het heeft kleine deelen van het proletariaat met algemeene staking geholpen tegen kleine kapitalen, het heeft groote kapitalistische maatschappijen overwonnen, het heeft steden en landen geschokt, het heeft met de generale staking, als direkt gevolg van een imperialistischen oorlog, de eerste proletarische Revolutie gemaakt.

De enorme slakingswoede van het Engelsche proletariaat, tegen de leiders in, der laatste jaren, is een gevolg van wat het Imperialisme met zich brengt, en de demonstratie die het Duitsche proletariaat voor eenige jaren heeft gehouden tegen het kiesrecht in Pruisen, was een poging om; langs dien weg, de ontwikkeling van het al machtiger wordende Imperialisme tegen te houden. In de Vereenigde Staten hebben de arbeiders in de laatste jaren herhaaldelijk de massa-actie gebruikt om verbeteringen te krijgen van de machtige Trusts, en om hun recht van vereeniging te verdedigen. .

De Arbeidersklasse van Europa en Amerika is al sinds jaren in beweging om het Imperialisme te breken, of althans in den strijd er tegen nieuwe macht, nieuwe concentratie, hooger en beter eenheid te verwerven. .

Het handelen der'massa is gekomen, — van zelf.

De actie tegen het Imperialisme is van zelf, natuurlijk, de Massa-actie.

De actie tegen den Imperialistischen Oorlog kan niet anders dan Internationale Massa-actie zijn. Alleen wanneer het nationale proletariaat gevoelt dat het vijandig buitenlandsche kapitaal even goed bestreden wordt als het eigene, zal het zich met het Internationale Proletariaat vereenigen tot afweer en vernietiging van den Oorlog.

Alleen de Massa-actie van het Proletariaat ging tot nu toe nog in het klein onbewust van de groote oorzaak, en van het eene groote doel nog niet geconcentreerd, nog niet met alle krachten naar eendoel', met één woord zij ging nog ongeorganiseerd en — nationaal.

Het geconcentreerde Kapitaal in deze fase, de Trust, de Hooge Bank, het Imperium der rijken, en het Imperialisme der machtige Rijken, kunnen alleen bewust, georganiseerd en internationaal bestreden en overwonnen worden.

VIII.

DE OORZAKEN VAN HET NATIONALISME VAN HET PROLETARIAAT. c. De Radikalen. Kautsky. „ Maar nog niet hebben- wij alle oorzaken en remmende krachten genoemd die de Aibeidersklasse tegenhielden om van den ouden, kleinen — en nationalen - weg tot den grooten, - en internationalen —

^TegeiT'de nieuwe kracht der arbeiders, de actie der massa, treedt

Sluiten