Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naast het „Revisionisme weer een nieuwe kracht op om haar den voortgang te beletten.

Maar de nieuwe tegenstand kwam van hen, van wie men het vroeger niet zou hebben verwacht. Zij kwam van de Marxistische of Radikale arbeiders en leiders der socialistische partijen.

Bij den opgang, dien het proletariaat noodzakelijk maken moest - van de oude taktiek, van den strijd door vertegenwoordigers en kleine gedeelten van het proletariaat, tot de massa-actie in het algemeen en de algemeene staking in het bijzonder, bij den opgang dien het maken moest van nationale tot internationale actie, bij dien opgang traden haar de aanhangers en leiders der oude taktiek in den weg, — en nu met alleen of voornamelijk meer de Reformistische maar de Marxistische. Juist degenan die in de eerste, revolutionair-theoretischpraktische periode de leiders der arbeiders waren geweest, en die zich in de volgende, de revisionistische periode, krachtig en schitterend tegen het reformisme hadden verzet.

Duitschland is ook hier weer het beste voorbeeld. Hoewel men het verschijnsel overal, in Holland en in België, in Frankrijk en Italië, in Oostenrijk en Engeland zien kan, het duidelijkst blijkt het door de groote afmetingen van den strijd, in Duitschland.

Terwijl de revisionistische leiders (en arbeiders) daar (in Duitschland) alles deden om het proletariaat door beloften van kleine voordeelen en van voordeelen door hulp der bourgeoisie in het parlement of door den dagelijkschen strijd der vakvereenigingen te behalen af te houden van een massaal optreden buiten het parlement en grooter dan der vakvereenigingen, trachtten de radikale leiders dat zelfde te bereiken ... door ontmoediging.

Zij weerhielden iedere massa-actie binnen het raam der natie teeen de Regeering. 8 Terwijl het Imperialisme al machtiger en machtiger werd, beloofden I aan den eenen kant de Reformisten al grooter Voordeelen van een samengaan met die zelfde partijen die de dragers van het Imperialisme | zijn, en dus den oorlog brachten, en rieden de radikale leiders de \\ massa s tot niets doen, tot passief zijn, tot geen actie tegen ze aan. ,1 Ut ais ze dit niet luide aanriedden, dan waren zij toch tegen alle aktie der massa gekant en verzetten zich daartegen met alle macht Hoe is dit zoo gekomen ? Hoe hebben juist die Radikalen de revolutionaire tactiek Van het pioletariaat verloochend?

üe meesten van de Radikalen, die Marxisten waren of zich zoo noemden, vreesden de nieuwe actie van het proletariaat, en wilden daarom alle actie maar laten als ze was: stembus, vakvereeniging en leiders. En de voornaamste, meest gezaghebbende theoreticus der partij, Kautsky, was onder hen, werd nu van deze radikalen de theoreticus!

. Kautsky heeft alles gedaan wat hij kon om de massa van het Duitsche proktariaat tegen te houden, en te beletten de eigen actie te beginnen.1)

Ma'ir rfiPn ÏZt" aa"'00P ¥eft men gewaagd- - ^gen hel Pruisische kiesrecht, rviaar dien heeft men spoedig gesmoord.

♦no^t" 2 o °ver dit en de vo'gende punten de debatten in de „Neue Zelf' 5fö? ,Wh£T L"xemburg' Pannekoek, Mehring, e.a., en Kautsky." W? geven •hier slechts den algemeenen geest der artikelen van den laatste.

Sluiten