Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kautsky heeft (in zijn diskussie met Rosa Luxemburg) de algemeene staking voor Duitschland bestreden. Alsof Duitschland op Europa een uitzondering was. Hij heeft, m deze per/ode en dezen fyd, de aandacht van net

;l proletariaat gevestigd op het Parlement voornamelijk. Daar lag weder,

[volgens hem, hef belangrijkst tooneel van den strijd. — Alsotneu

i Imperialisme in het Parlement te overwinnen was.

" Hit heeft in deze periode, toen de arbeiders alleen nog maar van zien ze.f iets hadden te hopen, gezegd, dat van den steun van den middenstand de strijd afhing. Dien moesten wij eerst aan onze zijde hebben — Alsof de middenstand niet met het Imperialisme gaat

Hit heeft om den vrede te behouden, he,t vormen van een Europeeschen Statenbond aangeraden, — alsof de arbeiders daaraan iets konden doen, alsof het Imperialisme daarop zou wachten, alsof een Statenbond niet tot nog sterker Imperialisme zou voeren, alsof onder de bourgeoisie na beduidende krachten waren tegen den oorlog, alsof de arbeiders niet alleen stonden.

Hii heeft nog in Oktober 1911 in de Neue Zeit de massa der «organiseerden ontmoedigd door de massa der ongeorganiseerden onbetrouwbaar te noemen. - Alsof de massa der ongeorganiseerden niet alleen tot strijd komt door strijd.

Hii heeft in 1910 door de mogelijkheid, voor de bourgeoisie van ontwapening te bepleiten, en de ontwapening, op dat oogenblik, \o\ leuze van het proletariaat te maken, de aandacht van het proletariaat van de op dat oogenblik eenige wijze van bestrijding van het Imperialisme, n.1. door de actie der massa zelf, voor Duitschland afgeleid. Alsof ontwapening in 1910, en nu, en onder het Imperialisme

mifetzelfdeadeed, op zijn raad en met medewerking yan alle Revisionisten en Marxisten van Kautsky's richting het Kopenhaagsche congres. — Alsof de Bourgeoisie ontwapening wil, alsof zij die kan

WKautsky heeft, in den tijd, dat het Imperialisme in alle groote staten reeds tot vlak bij den Oorlog naderde, en hij zoo goed als aan de grenzen was bij de verkiezingen van 1912 in Duitschland, den raad gegeven de groepen van de bourgeoisie, die tot de scherpste voorstanders van het Imperialisme behooren, de vrijzinnigen, te steunen. — Alsof met juist deze liberalen, de reeders, het intellekt, etc, meer nog dan eenige , andere partij, de dragers van het Imperialisme zijn. ... li Ook daarmee heeft hij de arbeiders doen gelooven, dat in dezen tijd, op dit oogenblik, uit het Parlement, van de Vrijzinnigen iets anders dan de zwaarste onderdrukking, dc oorlog en de ondergang kon komen. ." Kautsky heeft, als theoreticus der Radikalen, de Massa-actie afgeraden, \i omdat de organisaties der arbeiders dan gevaar liepen. — Alsot de « organisaties hit doel en niet het middel zijn van den Klassenstrijd Allof het Imperialisme de organisaties niet toch machteloos maakt 1 Alsof Organisaties van' Arbeiders niet weer herleven.

Kautsky heeft allen, die het proletariaat trachtten te overtuigen, dat het nu zerf moest optreden, zooveel hij kon bestreden.

Wel ging1 deze strijd, van hem en de Radikalen, om punten van

Sluiten