Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nationale politiek in vredestijd, vooral om de massa-actie voor het Algemeen Kiesrecht in Pruisen, maar het spreekt van zelf, dat de voor nationale actie door hem ontmoedigde massa, ook tegen het groeiende Imperialisme en den komenden wereldoorlog niets zou durven ondernemen.1)

Kautsky wilde, zooals hij zeide, met deze taktiek de Regeering en de heerschende klassen afmatten. Het blijkt nu, dat hij daarmee niet haar, maar de Arbeidersklasse ten doode toe heeft afgemat.

Op het Bazeler congres heeft Kautsky, met de reformistische en radicale leiders, elke bespreking van een internationale actie van het proletariaat onmogelijk gemaakt. — Alsof deze — juist toen — niet het eenige was.

Kautsky zegt tot de arbeiders, nu, in deze periode van de ontwikkeling van het kapitalisme, nu alle staten elkaar aanvallen, en daardoor aanvallen het geheele proletariaat: Gij moet, als uw vaderland wordt aangevallen, voor het vaderland vechtend) — Alsof nu niet het oogenblik was gekomen voor het gevecht tegen het Imperialisme.

Dit kenteekent het optreden dier radikalen — in alle landen van West-Europa: Zij waren tegen de massa-actie van het proletariaat. Zij waren dus vóór het den vrijen loop laten aan het Imperialisme. Zij waren vóór het Imperialisme zelf.3)

Het enormste verschijnsel van den kapitalistischen tijd, het definitief veroveren der geheele wereld, van het reusachtige gedeelte dat nog over was, door het kapitalisme, treedt in, en maakt reusachtige vorde-, ringen en nadert zijn doel.

Het bedreigt het proletariaat met een zeer groote verlenging van den duur van zijn slavernij.

') Hoezeer het Duitsche proletariaat, het sterkst georganiseerde der wereld, ontzenuwd was, bleek bij het bezoek van den Czaar van Rusland aan Berlijn. Toen roerde het Berlijnsche sociaal-demokratische proletariaat, dat sterker georganiseerd is dan het proletariaat van eenige stad ter wereld, zich niet. Hel manifesteerde niet, het hield niet eens een vergadering.

2) Zie o. a. de „Neue Zeit" 2 October 1914, blz. 4. „Ieder volk en ook het proletariaat van ieder volk heeft er een dringend belang bij, den vijand het overtrekken der grenzen te verhinderen", (d. w. z. om dezen Imperialistischen oorlog te voeren), om de verschrikkingen en verwoestingen door den inval.

En op pag. 7. „Daaruit volgt voor de sociaaldemokraten van alle naties hetzelfde recht en dezelfde plicht aan de verdediging deel te nemen."

Men houde hierbij in het cog, dat juist Kautsky de arbeiders zooveel hij kon heeft belet den oorlog te verhinderen, en gemaakt heeft dat de sociaaldemokratie en de massa niets deed.

Dat geeft ons het recht van Kautsky te zeggen wat hierboven staat.

Of hierdoor, door het vrijwillig meedoen van het proletariaat, het Imperialisme versterkt wordt, en later, juist hierdoor, veel erger verschrikkingen en verwoestingen ontstaan, dat neemt Kautsky niet in zijn overwegingen op.

3) „Ein hiiben und drüben nür gilt." „Wie niet voor mij is, is tegen mij." Men zie hieiboven, in hoofdstuk IV, waar wij hebben aangetoond, dat de keuze voor de arbeiders ligt tusschen Gezamenlijke Actie, — dus Massa-aclie, — van het Weieldproletariaat tegen het Imperialisme, of samengaan met het Imperialisme. Wie voor den strijd tegen het Imperialisme is, moet voor de Massa-actie zijn, want een ander middel tot overwinning van het Imperialisme bestaat niet.

Sluiten