Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cunow, die de noodzakelijkheid van het Imperialisme en van zijn strijd erkent, heeft tegenover Kautsky gelijk. Maar waartoe leidt Cunow's raad ?

Hiertoe, dat hij geen tegenstand wil, dat hij de arbeiders van Europa, in de eerste plaats die van Duitschland en Engeland, aanraadt niet te strijden, te wachten tot Europa en de wereld rijp zijn voor het Socialisme, en zich in dien tusschentijd te laten vermoorden.

Ditzelfde, maar uit andere beweegredenen, wil Kautsky.

Beide, Kautsky en Cunow, behooren bij elkaar.

Want beide willen den strijd van het Proletariaat tegen het Imperialisme niet.

Voor wij verder gaan, willen wij eerst nog uitvoeriger bewijzen dat Cunow den strijd niet wil. Want deze radicalen van het slag vaif Kautsky zijn gewend om met spreekwijzen en termen uit den voor-imperialistischen tijd zich den schijn te geven als wilden zij den revolutionairen strijd wel. En zooals de revisionisten door valsche beloften, misleiden zij door dezen schijn het proletariaat.

Kn omdat deze radicalen na den oorlog zullen probeeren de arbeiders opnieuw door dezen valschen schijn van den strijd af te houden, daarom moet deze schijn worden weggenomen.

Wij willen in zijn eigen woorden weergeven hoe Cunow zich dezen strijd denkt.

Hij schrijft („Parteizusammenbruch", blz. 18): „Dit Wil geenszins zeggen dat nu de arbeidersklasse geduldig en zonder tegenstand de heerschappij van het Imperialisme moet verdragen . . . . •. Het wordt integendeel de taak der sociaaldemocratische arbeiderspartij om de schadelijke gevolgen van het imperialisme zooveel mogelijk af te weren, en om daarentegen de nieuwe maatschappelijke vormen waaruit voor de arbeiders iets te halen valt, onverbiddellijk in het belang der arbeiders uit te buiten, hunne organisaties krachtig te maken, en zoo noodig te wijz gen in overeenstemming met de nieuwe doeleinden, .... in een woord, om de arbeidersklasse zoo weibehouden mogelijk door de nieuwe ontwikkelingsfase te brengen."

En verder: Verovering en benutting der politieke macht, staatscontrole en staatsbeheer der productie.... Ziedaar Cunow's strijd.

Wat beteekenen deze woorden?

Wij zullen ze vergelijken met de werkelijke klasseverhoudingen zooals die door het Imperialisme en den oorlog worden.

Wij zullen nu aantoonen wat deze strijd tegenover het Imperialisme is.

Cunow wil de schadelijke gevolgen van het Imperialisme afweren. Welke zijn die? Het is de oorlog. Het zijn de millioenen dooden. Het zijn de honderdduizenden millioenen schuld die Europa, de tienduizenden millioenen schuld die Duitschland zal hebben. Hoe wilde en hoe wil Cunow ze afweren zonder de massa-actie?

Het was en het is niet mogelijk deze gevolgen af te wenden alleen door het stembiljet of door een parlementsfractie.

Het Imperialisme lacht om die middelen.

Cunow wil de nieuwe maatschappelijke vormen uitbuiten. Welke bedoelt hij ? De geweldige nieuwe banken die zullen ontstaan door de

Sluiten