Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schulden van de wereld, en van Duitschland? De macht dier banken over den staat, die door deze schulden tien en honderdmaal grooter zal worden? De macht dier banken over de productie en het transport? Hoe wil hij die voor de arbeiders uitbuiten— zonder de massa-actie?

Gelooft- Cunow dat de arbeidersklasse alleen door een parlementsfractie — die voor den oorlog alleen reeds niets vermocht — na den oorlog de door oorlogswinst en staatsschuld enorm vergroote en geconcentreerde macht der groot-kapitalisten zal kunnen breken — zonder massa-actie?

Cunow wil de arbeidersorganisaties krachtiger maken. Hoe zal hij dat doen, als de arbeidersorganisaties van Engeland, Duitschland, Frankrijk, Rusland, Italië en België na den oorlog krachteloos zijn; als ze, ten gevolge van den oorlog, verpletterd nederliggen onder staatsschuld en belastingen? Als hun kas leeg is en hun leden werkeloos zijn? Hoe wil hij dat doen zonder de massa-actie?

Cunow wil, in één woord, de arbeidersklasse zoo weibehouden mogelijk door de nieuwe ontwikkelingsfaze brengen. Cunow heeft dit wat laat bedacht! Want de arbeidersklasse, die hij wil behouden, ligt in Europa, Afrika, Amerika, Australië en Azië bloedend terneer; ze is verminkt en verzwakt, en in zich zelve verdeeld en vijandig. De tijd om deze ellende af te weren is voorbij. Ten deele daardoor, dat Cunow en de radicalen de massa-actie niet hebben gewild. Hoe zal hij ze behoeden voor een tweeden dergelijken ondergang zonder de massa-actie?

Het klinkt als een hoon een radicaal te hoorén zeggen, dat hij .de massa weibehouden door de nieuwe faze heen wil brengen zonder de actie van deze massa zelf.

En verder: Staatsbeheer en controle der groot-productie. Ziet Cunow niet dat de macht welke de groot-productie controleert en bestuurt, d.w.z. de Hooge Bank, dat die macht door dezen oorlog tot tien, tot honderdmaal grooter hoogte stijgt? Ziet hij niet dat de arbeidersorganisatie daarentegen zeer verzwakt uit den oorlog komt? Dat nu een veel zwakkere tegenover een veel sterkere komt te staan? Dat de arbeiders nu alleen nog krachtig zijn door hun aantal ?

Hoe wil hij dan die macht bestrijden, haar vervangen door de macht van het volk, zonder de actie der massa?

En dan ten laatste: De verovering van de politieke macht op het Imperialisme, de groote Banken en den door hen geregeerden machtigen Staat. — Wie zal ze den heerschers ontnemen na den oorlog ?

De geruïneerde arbeidersklasse, het proletariaat dat neergedrukt wordt door belastingen, de verpletterde organisaties, de arbeidersklasse die zich slaafsch aan het Imperialisme onderworpen heeft!

En die arbeidersklasse zou het moeten doen, volgens Cunow, door zich wederom aan het Imperialisme te onderwerpen, en niet op te staan in massa-actie.

Niet een enkele maal noemt Cunow de massa-actie als het eenige middel om den oorlog af te weren, de nieuwe vormen uit te buiten, de arbeidersorganisaties niet te laten verpletteren en de arbeidersklasse te redden. Nergens noemt hij haar als het middel dat nu oogenblikkelijk, of, wanneer dat niet kan, direct naden oorlog moet worden aangewend, -— haar, de massa-actie die alleen in staat is het Imperialisme en den staat

Sluiten