Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kapitalisme bereikt een trap, waarop het zich reusachtig versterkt, door monopolies en door het Imperialisme, dat deze verbreidt over de aarde De fundamenten voor het socialisme worden gelegd.

En nu juist nu raadt Cunow de arbeidersklasse den strijd tot verkrijging van het socialisme, tot vernietiging van het kapitalisme met te strijden.zich niet krachtig te maken door het eenige middel dat voor haar bestaat: den strijd.

De kapitalisten vermeerderen hun macht. De arbeiders moeten blijven

stil staan. , , , , . .

De kapitalisten van alle landen storten zich op het proletariaat der wereld En nu, juist nu raadt Cunow het wereld-proletanaat, het proletariaat aller volken zich niet te vereenigen in massa-actie, maar zich, ieder voor de kapitalisten van zijn volk, te laten slachten.

Bij millioenen vermoord te worden, na den oorlog de organisaties vernietigd te zien, internationaal verdeeld te zijn, een geweldige werkeloosheid tegemoet te gaan en verpletterd te worden onder de staatsschulden. <

Dat is' de raad van Cunow. 'i .

Wanneer de arbeiders dezen raad opvolgen, dan storten zij in een afgrond van geestelijken, zedelijken en stoffelijken ondergang.

Wanneer het profetariaat zich aan het Imperialisme onderwerpt, dan onderwerpt het zich aan het bankkapitaal, de trust, het syndicaat, den ondernemersbond, de imperialistische regeering, het absolutisme, den oorlog, — dan vervalt het in de diepste slavernij.

Dat is het wat Cunow aanraadt.

Wij echter raden het proletariaat aan, het Imperialisme te bestrijden als een vereenigd internationaal proletariaat.

Wij gelooven dat deze vereeniging, evenals het Imperialisme in de geschiedenis van het kapitaal, een noodzakelijke faze in de ontwikkeling, in de beweging van het proletariaat is.

Wij willen tegenover het internationale wereldkapitaal, dat voor zijn ontwikkeling over de aarde strijdt, het internationale proletariaat stellen

Wij willen de levende productiekrachten, de arbeiders, door strijd tegen het Imperialisme, tegen deze noodzakelijke faze in de ontwikkeling van het kapitaal, hun noodzakelijke faze doen doorloopen: de internationale vereeniging tot een Internationale van de daad, van den strijd.

Slechts op deze wijze zal het proletariaat overwinnen.

Cunow's raad — de draagwijdte ervan, komt dus hierop neer:

Duitschland niet minder voor de oorzaak van den oorlog houden dan de politiek van Duitschland. Maar dat een Duitsch sociaaldemocraat niet de duitsche heerschende klassen beschuldigt maar de engelsche, - dat bewijst dat hij zich aan de duitsche heerschende klassen onderwerpt. % 1 .

Van deze beide radicalen verontschuldigt de een de heerschende klassen, de ander beschuldigt Engeland. Dat maakt hen beiden tot bondgenooten, neen tot slaven van het Imperialisme. — . ,„

Deze radicalen zijn voor de arbeidersbeweging eên niet geringer gevaar dan de revisionisten. Want deze willen zich met'de bourgeoisie verbinden. Ue radicale* wilen, onder den schijn van den revolutionairen strijd, de onderwerping aan de bourgooisie.

Sluiten