Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij raadt het proletariaat aan niet te strijden, zich niet door strijd te versterken, den strijd tegen de hoogste vormen van het kapitalisme, d.w.z. den strijd voor het socialisme niet te voeren.

Den wil tot strijden, tot overwinnen op te geven, en zich te onderwerpen aan de kapitalisten in hun hoogste faze.

Dat alles ligt in Cunow's raad om het Imperialisme niet te bestrijden, opgesloten.

En dezen raad verbergt hij, zooals al deze radicalen, onder marxistische leuzen, onder zegswijzen uit een vroegere periode, onder een valschen schijn.

Wij keeren nu tot het uitgangspunt van onze bespreking over Cunow terug, en roepen nü, in het licht van de opvattingen die wij gaven, — nu dat wij weten, wat te verstaan onder noodzakelijkheid van het Imperialisme, noodzakelijkheid van het kapitalisme, vernietiging van het kapitalisme, rijpheid tot en zege van het socialisme, den arbeiders tegenover Cunow's bewering onze nu duidelijk geworden opvatting toe:

Het vormen van syndicaten, de trust, het kartel, het monopolie en het Imperialisme dat ze over de aarde verbreidt, zijn zoo ver gevorderd dat het proletariaat den strijd ertegen, d.w.z. dus den strijd tegen het socialisme, moet beginnen..

Door dezen strijd alleen kan het krachtig worden 'en rijp voor de overwinning.

Vooral in Duitschland en Engeland is de organisatie der productiekrachten, de beheersching der grootste takken van productie door het gecentraliseerde bankkapitaal zoo groot, dat deze staten rijp zijn voor het socialisme.

Ook is de organisatie der arbeiders in deze beide landen zoo machtig, dat zij de productie in handen zouden kunnen nemen.

Onder de leiding van deze beide landen zal het proletariaat van Europa, van de wereld, de hoogste uitingsvormen van het kapitaal, de monopolies en het Imperialisme, langzamerhand overwinnen, en eindelijk het socialisme grondvesten kunnen.

Het proletariaat van Europa moet daarom den strijd tegen het Imperialisme opnemen.

Het proletariaat, van Europa staat op een kruispunt. Het kan zich verbinden met, het moet kiezen tusschen de revisionisten en deze radicalen aan de eene zijde, en de revolutionairen aan de andere.

Na deze bespreking van Cunow keeren wij nu tot Kautsky terug. Deze radikalen weten dus over den imperialistischen oorlog niets anders te zeggen dan: laat hem maar over u gaan. Hij is onvermijdelijk. Zij leeren dè passiviteit.

Hoe komt dit.alles? Wat is de oorzaak hiervan?

Kautsky was een zeer goed wegwijzer, en die Radikalen waren zeer goede wegwijzers en leiders, zoolang de verhoudingen in het kapitalisme dezelfde, over het algemeen, waren als tijdens Marx' en Engel' leven, zoolang er nationaal gestreden moest worden voor de stichting en uitbreiding der nationale partijen in ieder land. Zoolang er op de

Sluiten