Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•gewone wijze, in parlement en vakvereeniging moest worden gestreden. ,.

Zij waren zeer goede wegwijzers van dien eersten eenvoudigen en, betrekkelijk, nog gemakkelijken weg, zij waren vooral zeer goede verklaarders van dien weg, verlichters voor het proletariaat van de oorzaken die het proletariaat tot die eerste eenvoudige actie moesten drijven, de bewegingen van het kapitaal, der partijen, der patroons, der regeeringen, de klasseverhoudingen in dien tijd van het kapitalisme.

Maar de strijd ontwikkelt zich. Het Kapitaal neemt vormen aan die Marx gedeeltelijk wel heeft voorzien, maar niet gezien. De Trust komt de Hooge Bank wordt leider der geheele ekonomie der wereld, het Imperialisme komt. De overvloed en de concentratie van het kapitaal doet alle Staten in één actie, het veroveren der wereld, gelijktijdig, tegen het geheele Proletariaat der Wereld optreden, het Imperialisme begint de reeks van zijn oorlogen, — een andere wijze van handelen, dan in het parlement alleen door vertegewoordigers, of in vakvereenigingen door een deel van het proletariaat en hun leiders, wordt noodig de massa, de nationale massa en de internationale massa der wereld moet op het tooneel, zij alleen kan de geweldige nieuwe machten van Trust en Wereldkapitaal overwinnen, daar deinzen Kautsky en BebeJ en van der Ooos en Guesde en Hyndman, en met hen vele anderen, terug, en weten niet wat te doen. Beter is het maar niets te doen en de ekonómische ontwikkeling, de ontwikkeling van het kapitalisme, der dingen, der werktuigen, der productiekrachten, van het kapitaal, te laten gaan zooals zij wilen .... beter is het, — want met zich verzetten in den strijd is meegaan, — mèt het Imperialisme, met-den Oorlog, te gaan. ^IfeJ

In > de oude voorgaande periode, waarvan Kautsky de theoreticus is geweest, was alles zeer eenvoudig en klaar. In ieder land moest de arbeider „socialist" worden. Hoe klaar is het, dat hij tót zijn vakvereeniging behoort en tot zijn partij! Dat hij staakt voor zijn vak en stemt voor zijn belang. Het onmiddellijk belang eischt het. Niet veel verstand, niet veel moed vereischen, nadat de eerste strijd is gestreden, die daden, al is het ook een groote vooruitgang bij de vorige slavernij, om ze te doen.

De economische omstandigheden wijzen in dien tijd den arbeider van zelf en licht den weg. De ekonómische omstandigheden zijn sterker dan de mensch. j

Voor dien tijd was Kautsky de goede theoretikus en dezea leiders de,^ goede leiders.

Maar het Imperialisme komt en valt de arbeidersklasse der wereld aan. Nu geldt het niet meer te strijden door vertegenwoordigers alleen. Nu geldt het te strijden voor alle proletariërs, direkt. En zelf. Niet met de leuze, met de groote frase, maar met de daad. Nu geldt het zelf op te treden tegen de Regeering! Het Imperialisme maakt den strijd voor het eerst tot wereldstrijd. Nu geldt het eindelijk het vaderland af te zweren. Nu is de vijand niet meer het Duitsche kapitalisme, maar, . direct ook het Russische, ook het Fransche, ook het Engelsche. De vijand, de werkelijke, niet alleen theoretische, maar daadwerkelijke praktische vijand is van nu af aan, en voor goed, totdat het Socialisme

Sluiten