Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordigen. Kautsky, de Radikalen blijven achter bij de beweging.

Marx was economisch determjnist, historisch materialist. Dat wil zeggen dat hij meende, dat, als de ontwikkeling der produktiekrachten een klasse omhoog stuwt naar de zege, de geest dier klasse alle moeielijkheden die de strijd haar stelt, kan overwinnen. De vraagstukken die de maatschappij, dat is de mensch, zich zelve stelt, kunnen door den mensch worden opgelost.

Marx leerde dus, voor wie hem begrijpt, dat de geest de wel met vrije, maar toch machtigste economische factor is, — die ten slotte, telkens weer en telkens weer, in altijd nieuwe verhoudingen, de maatschappij maakt, schept. ■ .

Kautsky meent dat de economische omsiandigheden, nu het kapitalistische Imperialisme, sterker zijn dan de door die verhoudingen geschapen en door haar opkomende arbeidersklasse, dat zij ze niet te boven komen kan. Dat de reeds zoo geweldig sterke arbeidersorganisaties zich zonder werkelijken strijd moeten overgeven. Daarom zegt hij: gij kunt niet anders dan uw vaderland voor bet Imperialisme dienen. Gij kunt geen nieuwe methode volgen, geen nieuwe actie. Ge moet u buigen.

De klasse der toekomst moet zich volgens hem voor het Imperialisme buigen. Zij moeten onder het Imperialisme, dat alle Staten tot aanvallende staten maakt, aanvallend op elkaar, aanvallend op Koloniën met zwakke bevolkingen, aanvallend op het Proletariaat der Wereld, voor het Imperialisme van hun Vaderland vechten. Zij moeten dus aanvallen op de bewoners dier Koloniën en op het Proletariaat der Wereld!

Zij moeten dus aanvallen op zich zelf.

Zij moeten, mèt het Imperialisme, mèt het Kapitalisme, vóór hun Imperialistisch Vaderland, zich zelf en het Prolelariaat der Wereld voeren tot ontzaglijke verzwakking, tot misschien voor jaren ondergang.

En dat moeten zij doen, zonder zich te verzetten op de wijze die de sterkste is, die, die zij zelve al hebben gevonden, de massa-actie tot het uiterste!...,.

Hiermede heeft Kautsky, in zijn nieuwen vorm, als theoreticus van dit Radikalisme, voor ons opgehouden te zijn de theoreticus voor den praktischen strijd van het proletariaat. >) y Want dit is niet langer, — noch Klassenstrijd, noch revolutionair i Marxisme, noch ook Historisch Materialisme. Dit is het opgeven van ] den klassenstrijd in Ekonomisch en Politiek Fatalisme.

En dit dachten en zoo spraken, schreven en handelden met hem de Radikalen in Duitschland, en met en door hen een menigte van arbeiders.

En als dat in Duitschland zoo was, hoe moest het dan in andere landen zijn, waar die radikalen of weinig of niet gevonden worden.

') Het spreekt van zelf, dat voor ons, — juist voor ons, voor ons alleen, — de theorétisch-praktische geschriften uit Kautsky's vroegeren tijd, tot en met „De Weg naar de Macht", al hun waarde blijven behouden. En niet minder zijn alleen theoretische werken.

Sluiten