Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wij meenen, dat dat, dat laatste, wèl zou zijn gebeurd. Wij meenen, dat, als bij het eerste conflict op den Balkan d e stem der Internatianale terstond had weerklonken, die de arbeiders der wereld opriep tot staking, reeds honderdduizenden waren gekomen. Reeds nu kwamen er 160,030 in Frankrijk alleen.

Wij meenen, dat, als nu, in Juli 1914, te Berlijn en in alle steden van Duitschland de honderdduizenden, door de partij geroepen, terstond, toen het no<* tijd was, waren gekomsn, wij gelooven, dat, als dit in Petersburg, in Moskou, in Riga en Odessa, in Lodz en Warschau, in Kieff en Charkow was gehoord, dat de honderdduizenden, de millioenen van Duitsche georganiseerde arbeiders waren opgetreden om te voorkomen, dat zij en de Russische arbeiders elkaar vermoordden, zi| ook daar in honderdduizenden waren gekomen. Wij gelooven, dat, als dit door Europa had weerklonken, dat de millioenen Duitschers en de honderdduizenden, ja misschien ook millioenen Russen elkaar niet slachten wilden, de arbeidersklasse, althans de georganiseerden van 'Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Skandinavië, België en Holland op deze zelfde wijze de Internationale bij honderdduizenden hadden geantwoord. Wij gelooven, dat ook in Engeland velen gekomen zouden zijn. ) Wij gelooven, dat overal zeer vele ongeorganiseerden waren meegesleept.

Het proletariaat, dat algemeen staken kan voor een klein recht, een loonsverbetering, een kiesrecht, kan dat ook tegen den oorlog.

Wij meenen, dat, als dat verzet dag bij dag sterker en heftiger geworden was in Duitschland, Rusland en Frankrijk, — de landen, die bij het begin den doorslag moesten geven, — ook in allerlei landen groote stakingen hadden plaats gehad.

Misschien waren wij toch niet- machtig genoeg geweest om den oorlog tegen te houden.

Het Kapitaal, de machtige Hooge Bank (die alles leidt, waaraan alles gehoorzaam is uit de hooge en lage bourgeoisie), dit Imperialisme met zijn idealisme, en het Nationalisme, zijn slaaf, zijn te sterk nog. Waarschijnlijk.

Maar als wij tot het laatst toe hadden volgehouden, als in alle Parlementen tot het laatste oogenblik, tot voor de troonen der Keizers en Koningen, de trotsche weigering had weerklonken van het Wereldproletariaat, dat eindelijk, nu, voor het eerst, en bij dë eerste gelegenheid die zich bood, in opstand kwam, en weigerde zich te laten vermoorden voor het uitsluitend kapitaalsbelang, dan hadden wij althans onze plicht gedaan. Want dan was de Eenheid, de hoogere Organisatie in de Toekomst, de Propaganda voor de Toekomst na den oorlog, door ons bewaard, gehandhaafd, ja veel sterker, onwrikbaar en reusachtig geworden. Dan waren wij de leidster, de eenige, geworden voor al de onderdrukten in de wereld, die ons nu nog niet zien. Dan hadden wij gehandeld in overeenstemming met de ontwikkeling van het Kapitalisme, die, door het Imperialisme, Wereldproletariaat en Wereldkapitaal tegenover elkander stelt.

Dan hadden wij ons dezen strijd, deze nederlaag misschien, tot de basis gemaakt van de revolutie na den oorlog. Dan hadden wij den grondslag voor de overwinning in de toekomst gelegd.

s) Zelfs nu heeft men in Wales gestaakt.

Sluiten