Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan was werkelijk de Internationale de Internationale geweest Daarvan is niets gebeurd. Door de onkunde en de kleinheid der

Arbeiders het bedrog der Reformisten, de lafheid en besluiteloosheid

der Radikalen, leed de Internationale de nederlaag.

De tweede Internationale ging dus in der daad te gronde, doordat zijn niet internationaal was. Zij was een verzameling van nationale organisaties, geen internationaal organisme. Zij heette, maar dacht noch handelde internationaal. Zij was de verzameling van organisaties die niet internationaal waren noch handelden.

Haar internationaal-zijn ging niet verder dan vóór het Imperialisme noodig was.

Terwijl het Kapitaal door zijn trusts, banken, industrieele wereldmaatschappijen meer en meer internationaal werkte, bleef de SociaalDemokratie nationaal.

Terwijl het Kapitaal, zij het dan ook nog vijandig onderling in zijn deelen, den wereldstrijd begon om het bezit der aarde, terwijl het daartoe groote verbonden van naties sloot om de aarde gemeenschappelijk tegenover andere verbonden te verdeden, bleef het proletariaat klein en nationaal, zich bezighouden met de kleine nationale kwesties'

Terwijl het kapitaal, groot en heerlijk, zich het wereldvraagstuk stelde, hoe de aarde en hare bewoners aan zich te onderwerpen, te maken kapitalistisch, door actie, door verovering en strijd, bleef'het proletariaat, klein en onbeduidend, zich bezig houden met zijn beter loon en korter werktijd en wetgeving van dit of dat, in het raam zijner natie

Terwijl de machtigste geesten der bourgeoisie, — bruut en alleen materialistisch, het is waar, en grof en laag, en tot een laag doel, het winstbejag, — maar toch de gansche aarde omvattend en dus groot, — hun plannen maakten en tot uitvoer brachten van wereldmarkt en wereldmacht, — organiseerden de geesten der arbeiders en hunner leiders zich slechts tot nationale, niet tot internationale macht.

Terwijl het Internationale Kapitaal zich op schitterende, overal, in alle groote staten, en zelfs in de kleinere, om de preciesheid, volkomenheid, snelheid en weergalooze organisatorische kracht, de hoogste bewondering afdwingende wijze, zich toerustte tot den Wereldoorlog tusschen zijn deelen onderling en tegen het Wereldproletariaat, de bewoners der Aarde, — rustte de Internationale der arbeiders zich in het geheel niet toe om dien Wereldoorlog af te weren. Het rustte zich toe tot niets.

Indien het Internationale Proletariaat maar een tiende, een honderdste gedeelte had bezeten van de organisatorische kracht, de doelbewustheid, en de bliksemsnelle promptheid, waarmee het Kapitaal jaren van te voren zich toerustte, jaren van te voren alles voorzag, en in twee dagen (de inval in België) uitvoerde wat voor de wereldverovering allereerst noodig was, dan had het Proletariaat nóg een goed figuur gemaakt.

Maar het deed niets, het had niets voorzien. Het Kapitaal werd in de hoogste mate actief, in wereldactie. De Internationale werd passief. Zij deed niet wat zij meest doen, wat de tijd eischte. Zij kwam niet tot wereldactie.

Sluiten