Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij werd dus, op haar beurt weder, wat het Proletariaat vroeger altijd geweest is, een radelooze massa, dte de groote gebeurtenissen der geschiedenis over zich heen moet laten gaan.

De Internationale was verrot. Zij was ijdel en leeg. Zij bestond uit partijen die niet internationaal waren. Van die partijen was zij de j schijnbare bond.

De Arbeiders, haar leden, waren, voor het overgroote deel, een massa op verbetering belusten, die zich Heten bedriegen en tegenI houden door een schijn.

Zij, die de werkelijke ontwikkeling begrepen, en handelen wilden, ; waren zeer weinige.

De Arbeiders moeten nu zelf zien, nu — nu zij zelf voelen wat het , Imperialisme is, nu zij het Imperialisme moeten begrijpen, — wie, welke richting hen het beste heeft geleid en leiden zal.

De Arbeiders moeten nu zelf zien, hoe in de toekomst een waarlijk Internationale op te bouwen en een nieuwe ineenstorting te voorkomen.

X.

DE TOEKOMST.

Wij hebben gezien de Oorzaken, waardoor de Internationale te gronde ïging. Wij hebben haar karakter, waardoor zij te gronde moest gaan,

I* toen het Imperialisme kwam, in het licht gesteld, wij hebben de verandering die over haar komen moet, wil zij haar doel bereiken, aangewezen, — er blijft ons nu nog over een blik in de Toekomst te slaan, om te trachten de Ontwikkeling te zien, die zij zal ondergaan, en den Weg aan te wijzen dien zij zal moeten nemen. Hoe zal de Toekomst zijn der Internationale ? Zal zij het Imperialisme bestrijden, Nationaal en Internationaal ? Zal zij tot zelf-actie, in massa, kunnen komen? Zal het proletariaat, door dezen oorlog, komen op een hooger trap, van geest, karakter, wil, begrip, idealisme, moed ? Dit alles hangt, zooals de geheele wtrding van het proletariaat, van de ontwikkeling van het Kapitalisme af. Het hangt, nu, in de eerste plaats dus af van de vragen: Zal het Imperialisme blijven? Zal er Oorlog blijven? Is de Beperking van de ■ Wapening, de Ontwapening, de Vrede mogelijk? Beantwoorden wij dus eerst deze vragen.

Twee bewegingen, die in één versmelten, zijn te zien in het kapitalisme. De eene is. zijn uitbreiding over de wereld, in steeds grooter proI ductievormen. Deze beweging is reeds zeer ver gevorderd en neemt steeds sterker toe, ook in snelheid. De andere is de uitbreiding van het nationale Kapitaal, de verI menging der nationale Kapitalen, tot Internationaal Kapitaal.

De tendenz van beide te samen is: Het kapitalisme wordt wereld[ kapitalisme. Het Kapitaal der naties smelt zich samen, en de heele aarde wordt onderworpen aan het internationaal wereldkapitaal.1)

') De oorlog 'wordt immers ook gevoerd tot internationalisatie van het Kapitaal, I 200 b.v. door Duitschland om het Fransche Kapitalisme te dwingen zich te verbinden met het Duitsche.

Sluiten