Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de half of geheel agrarische landen streven zich zelf tot onafhankelijke kapitalistische staten te maken, met eigen industrie, canaaa, Argentinië. Australië, Zuid-Afrika. .

En er zi n bovendien landen, die hun nationaliteit nog moeten grondvesten op kapitaal vaste basis en die daarnaar streven. De landen van Oostenriik-Hongarijë, de Balkan, Turkije, China. .

En de onderworpen Koloniën beginnen te streven naar eigen onafhankelijk-kapitalistische macht: Engelsch en Nederlandsch Indië,

EgMaaer overal is de Natie, de Nationaliteit de stuwende kracht en de grondslag tevens, waarop en waardoor het kapitalisme zich ontwikkelen kS En overal is de internationaliteit van het kapitaal nog gering.

En het zijn juist de kapitaalkrachtige landen als Engeland, Duitschland Frankrijk die het minst internationaal kapitaal hebben, het meest nationaal-kapitalistisch, of kapitaal-nationalistisch zijn

En het zijn juist de kapitaalkrachtig wordende landen als de Vereenigde Staten, Canada, Australië, sommige staten van Zuid-Amenka, Japan, die beproeven het internationaal kapitaal te overmeesteren en nationaal-kapitalistisch te worden.1)

En juist in de Kapitaal-zwakke staten als China» Turkije, Perzië, is het internationaal kapitaal nationaal in dien zin, dat het zich niet vermengt, maar onderling strijdt. (Zoo in Perzië het Engelsche en Russische, in China dat van alle machtige Staten etc.)

Overal dus streven naar nationaal zijn van het Kapitaal.)

En al die Naties hebben hun eigen belangen, die met elkander

St%e kapitaalkrachtige industrieele Naties willen allen den meesten export Kapitaal. Zij willen allen grondstoffen en voedingstoffen produceerende landen in hun macht. Daarmee botsen zij op elkander. Want zii willen allen de zelfde landen, de rijkste landen.

De kapitaal-importeerende Naties willen zich vrij maken van de kapitaal-exporteerende, en zelf kapitaal-exporteerend worden. Daarmee botsen zij op deze. En zij zoeken zelf reeds landen voor grondstoffen en voedingsmiddelen, zooals de Vereenigde Staten en Japan. En daarmee botsen zij op elkander. a> ..

En de nog niet gegrondveste Nationaliteiten: China en Turkije, de Balkanstaten, willen vrije Naties worden, met eigen nationaal kapitaal, onafhankelijk van de kapitaalkrachtige Naties. Daarom komen zij in strijd met deze. .

En de onderworpen kolonies willen vrij en zelf kapitaalkrachtig worden Daarmee komt hun belang met die van hun uitbuiters in strijd.

Alle Naties willen de machtigste, of zelf machtig of zelfstandig worden, door Kapitaal, door Kapitaalproductie, door onderwerping der Arbeiders, door Kapitaalbezit.

«) Rusland gebruikt het vreemde, Fransche, kapitaal vroor een groot deel voorga, militarisme en imperialisme, d.i. om zich als kapitalistische natie vast te grondvesten.

*) Hier ligt de hooldoorzaak van hel Nationalisme en Chauvinisme onder het Imperialisme. Hierdoor krijgen onder het Iipperiahsms Nationalisme en Chauvinisme hun geweldige kracht.

Sluiten