Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de belangen aller naties komen daardoor met elkaar in strijd.

t-, Dit is het schouwspel van de Aarde: Kapitaalkrachtige Naties, Kapitaalzwakke Naties, Onzelfstandige, Overheerschte, nog niet gegronde veste Kapitalistische Naties. — Maar Allen strevende naar KapitaalOvermacht en Macht. — Daarnaast nog machteloozen, zooals de Negers, die zelf nog niets kunnen en dus slechts buit en voorwerp zijn.

En aldoor groeit de expansie. Sneller en sneller. Door de aldoor sneller groeiende, jagende productiekrachten. De belangen worden grooter, machtiger, heftiger. En de botsingen dus talrijker en sterker.

Maar hoe ontwikkelt zich het Kapitalisme tot nu toe?

Hoe, op welke wijze verbreidt het zich om de aarde, en door welke middelen wordt het nationaal machtig?

Het antwoord is, zooals wij vroeger reeds zeiden: doorstrijd. Door bloedstorting en moord.

Het Kapitalisme, dat de Wetenschap, de Techniek, het Maatschappelijk Bewustzijn, de betere Arbeids-Methoaen, den hoogsten Rijkdom, het Socialisme ten slotte, over de aarde brengt, deed dat altijd, en doet dat ook nu, alleen met doodslag en oorlog.

Het richt zich, om zijn doel te bereiken, zijn historische taak .te volvoeren, om het Kapitalisme te verbreiden over de aarde, en het internationaal te maken, — tegen zich zelve in zijn deelen en verbonden, tegen de zwakke volken, tegen het Proletariaat.

Het vermoordt en verdrukt en maakt tot slaaf, de zwakke volken, het voert oorlog onder zich, onder zijn eigen leden, — individuen en naties, — het ruimt voortdurend zijn zwakke leden door vernietiging en strijd en moord op, — het gebruikt het Proletariaat als middel om te moorden en als materiaal om gedood te worden. —

Het richt zich in zijn imperialistischen strijd tegen het Proletariaat der wereld. —

In één bloedbad van zijn eigen leden onderling, van zwakken, van zwakke volken en van proletariërs, groeit het op. Door een zee van bloed, — deze oorlog bewijst het weder, — waadt het naar zijn doel.

Nooit is de Strijd, de Oorlog meer het middel tot ontwikkeling van het Kapitalisme geweest dan nu, onder het Imperialisme.

Dat zal nu niet anders worden! Er zal nu geen andere weg, geen ander middel tot ontwikkeling van het Kapitalisme gevonden worden dan dit, dat eeuwen lang het eenige groote middel is geweest.

Nu de opeenstapeling van het Kapitaal in alle landen enorm is geworden en enorm groeit, meer dan ooit vroeger, nu dus de belangen bij expansie enorm zijn gestegen, duizendmaal grooter zijn geworden, nu de Internationaliteit van het Kapitaal zijn internationale vermenging wel inging, maar nog zeer in het begin is, — nu de Naties, de Nationale Regeeringen, de gewapende Naties, de voornaamste steun, de stuwkracht zijn, die de kapitalisten hebben, of trachten te krijgen, of waarop zij hopen, over de geheele Aarde, om hun kapitaal te grondvesten, te vermeerderen of alleenheerschend te maken over de geheele aarde, — nu de belangen aan :alle kanten »van alle volken op elkander botsen rondom de geheele Aarde, van Japan tot Nederland, van Rusland tot

Sluiten