Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beelden uit de praktijk der politiek en ekonomie, hoe zij zich die regehng denken, hoe de verdeeling. Welk stuk zal Engeland we k Duitschland krijgen welk Rusland, welk Amerika, welk Frfnkdjk we k Japan ? Tot exploitatie, tot uitbuiting, tot macht of invloed Volgens *s£$ESï£ IMF* W°^den Cn °ntnome" ? * * Verdef Ier, Hoe zal het vertrouwen tusschen die Machten, en al de andere komen, zoodat zij zich hiet sterker wapenen ? <«»uere, Dit kunnen zij niet. Zoodra gespecificeerd moet worden, falen zii Noe nooit is een weg aangegeven geworden tot Ontwapening, Ontwikkeling zonder strijd, Verdeeling naar ieders zin, Harmonie en Evenwicht *ip Aarrfa ? n beSinsel' vo^s welk de verdeeling van

de Aarde, de Ontwikkeling van het Kapitalisme nu, onder het Kapitalisme zooals het nu is, mogelijk was, dan de Macht

Er was onder het Kapitalisme, zooals het nu is, 'tot nu toe geen ander midde tot Expansie, Uitbreiding over de aarde, Internationalisatie, dan het Geweld.

Men zegt: het Recht. Maar waarom heeft Duitschland meer recht op Mesopotamië dan Engeland ? Waarom heeft een van beiden het ? Recht 15 Macht. Het geweld, de macht beslist. - De voorstanders van beperking der wapening moeten aantoonen, welk ande» recht

Men zegt: Men moet China enz. in sfeeren van invloed verdeden: Frankrijk, Rusland, Duitschland, Engeland etc. elk een stuk. Maar 5 »]VCutdat ,d!5 verdeelit,g slechts door strijd tot stand komt, slechts de Macht ook hier beslist, zullen daardoor de wrijvingsvlakken tusschen die Mogendheden slechts te grooter worden, de sfeeren van invloed zullen zich niet gelijkelijk ontwikkelen, en deze zelve zullen tot oorzaak en terrein en voorwerp van nieuwe oorlogen worden

Men zegt: de Vrije Handel. Maar hoe ontstaat de Handel in de primitieve landen, in Centraal Afrika? Door Geweld, door Moord en Oorlog. Alleen door Moord dwingt men de zwakke bevolking tot levering van rubber en dergelijke. Wie zal dien moord plegen die wapens dragen? Duitschland of Engeland? Het geweld alleen kan beslissen.

1 Maar.Je handel is niet meer het voornaamste doel! Het voornaamste doel is Kapitaal-Export, om nieuw kapitaal te maken. Het is de aanleg van spoorwegen, havens, fabrieken. En hoe brengt men die, hoe brengt men kapitaal in China, Perzië, Marokko, Tripolis, Centraal Azië, Mongolië, Korea ? Hoe zorgt men voor de voorwaarden der kapitalistische productie, de heerschappij van het Kapitaal, de proletariseering der inbooringen ? Met geweld. Met onteigening. De Chineezen, Perzen, Marokkanen etc. willen evenwei niet onteigend, geen proletariërs worden. Men onteigent hen toch, men slaat hun onwil met geweld neer. En wie moet dat doen, wie zal daar de Onteigenaar zijn? Het geweld beslist, de Oorlog. - De bourgeois en socialisten, die voor den vrede zijn, moeten aalntoonen, hoe de handel en export van kapitaal zullen plaats hebben zonder geweld.

Men zegt: Het verkeer. Het verkeer is de band der volken, en dit is toch internationaal. De spoorwegen en stoomvaartlijnen verbinden ahe naties. — Maar de spoorwegen en stoomvaartlijnen zijn voor het

Sluiten