Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kapitalisme geen enkele kosten, geen enkel middel schuwt, niet schuwen kan, om de Uitbuiting van het Kapitalisme over de Aarde te bereiken 1 Het wezen van het Kapitalisme is meerwaarde-schepping, in aldoor grooter mate. Meerwaarde, die, aldoor sneller, nieuwe grooter meerwaarde maakt. Dus: uitbreiding, expansie. Dat is het wezen onzer Maatschappij. Aan die tendenz moet alles gehoorzamen, wat kapitalistisch is.

Het Kapitaal bestaat alleen door privaatbezit der productiemiddelen. Dat brengt, omdat slechts enkelen ze bezitten, noodzakelijk strijd. Strijd tusschen de enkelen en de Verbonden, die zij maken, de Naties.

Wie aan het wezen van het Kapitaal gehoorzaamt, moet dus ook

aan dit middel gehoorzamen, het gebruiken.

Het is zeker waar, dat groote kringen en rijen der bourgeoisie, na dezen, vreeselijken oorlog, een afschuw zullen hebben van het Imperialisme, en in ernst zullen hopen op en trachten naar vrede.

Maar de vraag is: zullen zij hem kunnen maken? De vraag is niet wat zij voelen, maar wat zij kunnen doen.

De leiding der ekonomie en der politiek van het kapitaal hebben de groote Magnaten der Ban'< en der Industrie. Zij vreazen den oorlog niet, maar gebruiken hem voor hun doel: de uitbuiting der wereld, het maken der aardbewoners tot proletariërs. De oorlog brengt hun op den duur die uitbuiting, hij is hun beste, hun sterkste middel, en faalt ten slotte nooit. Hij brengt hun de Aarde en de Arbeiders onder hun macht. .

En déarom, om lat zij de macht zijn, die slaagt in het doel van het kapitalisme, omdat zij de macht zijn, die het kapitaal waarlijk vruchtdragend maakt, voor goed, algemeen, overal, — omdat zij de macht zijn, die aan het kapitalisme beantwoordt, in zijn Wezen, — omdat zij de 'dragers en de uitvoerders zijn van zijn expansie-kracht, — daarom kunnen alle andere kapitalisten en klassen, die van dit Wezen van het kapitaal, de meerwaarde, leven, — niet anders doen dan hen volgen ' en gehoorzamen.

Deze onzichtbare, aan de Massa der menschen onbekende Machten, de Magnaten der Hooge Bank, der Syndikaten der Industrie, regeeren de wereld niet eens zóó zeer door hun politieke en ekonómische macht. Zij regeeren de Wereld veeleer, doordat zij volkomen, geheel en al, het Wezen van het kapitaal vertegenwoordigen.

In hun reusachtige kapitaalmassa's, geconcentreerd en georganiseerd, ligt de expansiekracht van het kapitaal opgesloten. Zij zelve gehoorzamen aan die uitzettingskracht, zij zelve gehoorzamen aan het Wezen van hun Kapitaal. v

En hun gehoorzamen weder alle menschen, die van de Meerwaarde leven. Wel kunnen de kleine kapitalisten en de middenstand voelen, dat zij tegen hun wil het Qroot-Kapitaal gehoor'zamen, maar dit veranderen kunnen zij niet.

Alleen het Proletariaat, dat een ander doel heeft, niet de uitbuiting, .maar het Socialisme, kan zich tegen het Imperialisme verzetten.

Reeds ziet men klaar en helder, hoe het na den oorlog zal gaan: In een ontzaglijke wapening zullen alle Naties zich hullen. De

Sluiten