Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pansche aarde zal star zijn van wapenen. Een ontzaglijke huichelarij van vrede zal die wapening vergezellen. De voorstellen tot Bewapening, grooter dan ooit, zullen de Parlementen van alle Volken bereiken. En alle leden der burgerlijke partijen, vredesvrienden of niet, zullen toestemmen in de wapening. '

En als de oorlog dan weer nadert, staan de legers oneindig grooter en machtiger dan nu tegenover elkaar, en de nog bloediger strijd om de beheersching der Aarde begint opnieuw.

Het kan niet anders. Deze oorlog bewijst weder, hoe alle individuen, der kapitalistische klassen, en die hun gehoorzamen, — door het instinct van zelfbehoud gedreven en door de sociale instincten die het behoud der Maatschappij willen, waarin men leeft, met welke men één is, — geen enkele kosten, noch van bezit noch van bloed, vreezen om het Kapitalisme, het eenige waardoor zij bestaan, uitte breiden door strijd.

Zelfs al zouden de Kapitalisten ontwapening, vrede, beperking der wapening willen, zij zouden niet kunnen.

Het Kapitalisme heeft zijn eigen wetten door zijn Wezen. En de hoofdwetten zijn: Uitbreiding en Strijd.

Nogmaals: De Bourgeois, de Reformisten en de Radikale Socialisten moeten aantoonen: èf dat het Kapitaal grootendeels Internationaal, niét meer Nationaal is, óf dat de belangen der Naties overeenstemmend zijn.

En zij moeten ook aantoonen, dat nu, in deze verhoudingen, die er nu nog zijn tusschen Individuen en Naties, de Wil van de Kapitalisten, de leden der Kapitalistische Maatschappij, vrij is, om op andere wijze dan het Kapitalisme nu nog voorschrijft, het Kapitalisme te ontwikkelen.

Zij moeten aantoonen, dat niet het Kapitalisme de Kapitalisten, maar omgekeerd de Kapitalisten het Kapitalisme beheerschen.

Maar dit alles kunnen zij niet.'

Maar dit is ook niet hun doel.

Hun doel is: afhouden van het Proletariaat van den strijd.

De Reformisten en de Radikalen zijn, terwijl de Wereld-Oorlog nog woedt, bezig, met de Bourgeoisie, een middel te zoeken om het Proletariaat opnieuw, na den oorlog, te ontzenuwen, te ontkrachten en te bedriegen. ï4ÉS*fs

De Radikalen, de Reformisten en de Bourgeoisie hebben reeds een middel gevonden om de Arbeiders opnieuw af te brengen van de Revolutie, om hen te doen gelooven in de bourgeoisie en niet in de eigen kracht.

Dat middel is de Ontwapening.

Dat middel is het Statenverbond van Europa.

Dat middel is de Wereldvrede.

Zij allen gaan prediken niet den strijd tegen den oorlog, tegen het Imperialisme, tegen de Bourgeoisie, maar den strijd — mèt de Bourgeoisie I —_ voor den Vrede.

Het spreekt van zelf, dat de Bourgeoisie zich, evenals vroeger, den schijn zal geven, den vrede — nu vooral, na dezen vreeselijken oorlog, — lief te hebben, den vrede te willen. Terwijl zij zich onderwijl tot

Sluiten