Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het uiterste wapent. Daarmee wil zij het proletariaat doen inslapen.

En terwijl de Bourgeoisie zich dien schijn geeft, en met woorden, meer dan ooit vroeger, den vrede prijst en daarmee praalt, zullen de Reformisten de gelegenheid hebben om wederom met die Bourgeoisie te gaan, met haar te konkelen bij vei kiezingen, compromissen met haar te sluiten, zetels te veroveren, Macht — voor zich — te krijgen. Dat kunnen zij doen, want de Bourgeoisie wil immers den Vrede!

Daarvoor dient de Reformisten de Vrede, de Ontwapening.

En de Radikalen zullen de gelegenheid vinden om, — daar de Bourgeoisie toch zelve belang heeft bij ontwapening en deze wil! — het proletariaat daarmede van revolutionaire actie af te houden. Want zij vreezen die actie.

Daarvoor dient de ontwapening de Radikalen.

Reeds ziet men overal de teekenen daarvan. Reeds maken de Reformisten en Radikalen in alle landen zich daartoe gereed. ')

Reeds leest men het in de couranten en tijdschriften der Radikalen. Reeds heeft Kautsky de leuze van ontwapening, van ophouden met Imperialisme en met den wedstrijd in bewapening aangeheven.2)

') Voor het zelfde doel als de ontwapening, n.1. voor het in slaap brengen van het proletariaat en het samengaan met een deel der bourgeoisie dienen de andere nieuwe eischen der radikalen en reformisten: de internationale arbitrage en de afschaffing der geheime diplomatie.

2) Men leze de volgende plaatsen:

Op pag. 7 van, „Die Neue Zeit" (2 October 1914): De sociaaldemokratie zal streven naar den duurzamen vrede „door uit den weg ruimen der verhoudingen die den oorlog veroorzaakten, d.w.z. der Imperialistische verhoudingen en van den wedstrijd in bewapening." .

Hier wordt dus duidelijk weer, evenals vöör den oorlog, aan het proletariaat voorgespiegeld, dat de ontwapening, nu, mogelijk, en de sociaaldemokratie om haar teweeg te brengen in staat is. Ja zij is zelfs in staat de Imperialistische verhoudingen weg te ruimen!

En op pag. 250 van „Die Neue Zeit" (27 November 1915) wordt als het blijvend doel der Internationale, nadat nog eens uitdrukkelijk in het artikel gezegd is, dat de sociaaldemocraten deel moeten nemen aan een oorlog wanneer de inval dreigt, genoemd: „Strijd voor den vrede, klassenstrijd in den vrede."

Strijd tegen den oorlog der toekomst wordt niet meer genoemd, en evenmin meer gezinspeeld op de revolutie na den oorlog.

Hiermede vergelijke men wat de vroegere Kautsky, de Kautsky van 1908 schreef in „De Weg naar de Macht" over den oorlog, het Imperialisme en de wapening:

„Het met zooveel moeite bereikte politieke evenwicht der staten gaat door onverwachte veranderingen, waarop zij geen invloed hebben, aan het wankelen; problemen, waarvan de vreedzame oplossing onmogelijk scheen; en die men daarom öp de lange baan schoof, zooals de verhouding tot de Balkanstaten, staan plotseling op en eischen hun oplossing. Onrust, wantrouwen, onzekerheid overal: de door den wedstrijd in wapening reeds verhoogde nervositeit wordt op de spits gedreven. De wereldoorlog komt nu dreigend nabij.

De ondervinding van het laatste tiental jaren bewijst echter, dat oorlog revolutie beteekent, die groote politieke machtsverschuivingen tengevolge heeft. In het jaar 1891 dacht Engels nog, dat het een groot ongeluk voor ons zou zijn, wanneer er een oorlog kwam, die de revolutie veroorzaakte en ons aan het roer bracht, omdat dit ontijdig zou geschieden. Een tijd lang kon het proletariaat door het gebruiken van den gegeven staatkundigen bodem nog met meer zekerheid vooiuit komen, dan door de risiko van een door oorlog veroorzaakte revolutie.

Sedert dien tijd is de situatie zeer veranderd. Het proletariaat is tegenwoordig zoo vee! sterker, dat, het een oorlog met meer gerustheid tegemoet kan gaan —

Sluiten