Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer Engeland, Frankrijk en Rusland overwonnen zullen hebben, dan eigenen zij zich Arabië en Mesopotamië, Syrië en Armenië, misschien den Bosporus, toé, en waarschijnlijk de Duitsche koloniën. Dit zal Duitschland nooit blijvend dulden. Het zal zich opnieuw wapenen en nieuwe verbonden zoeken.

Als Duitschland wint, neemt het Fransche en Belgische koloniën en verzekert zich' oppermacht in Turkije, Klein-Azië, Mesopotamië en Arabië en daarmee den doorgang te land naar Indië. Dit kan Engeland niet dulden. Het zal zich opnieuw wapenen, zoo ook Frankrijk, zoo ook Rusland.

Wint geen van allen, dan wapenen allen zich des te beter. x Onmiddellijk na dezen oorlog komt een bewapening, zooals nog nimmer, over de wereld.

Het Imperialisme blijft, en de Wapening en de Oorlog blijft.

In den schoot van dezen oorlog, wij zeiden het reeds in den aanvang van dit geschrift, ligt nieuwe Oorlog, nieuw Imperialisme, nieuwe grooter Bewapening.

De groote Staten en de kleinere, kortom alle Kapitalistische Staten, en die het worden, en .zelfs vele die het worden willen, blijven als roofdieren liggen, gereed om hun prooi, hun buit, de zwakke volken en elkander te bespringen, en het proletariaat hunner Naties, en het Internationale proletariaat te vermoorden.

En als dit alles dan beslist is, waarover nu de oorlog gaat, dan' dreigen wéér nieuwe oorlogen.

Want nog is dan het vraagstuk op den Balkan niet beslist voor goed-. De nationaliteiten van Oostenrijk staan evenmin nog op vaste basis. Rusland heeft geen uitgang aan den Atlantischen Oceaan, Duitschland is nog niet machtig genoeg. Engeland nog te "machtig. — Het is voldoende om enkele namen te noemen om nieuwe oorzaken tot Oorlog, zekerheid van Wapening voor den geest te roepen. Duitschland en Nederland en België, — Rusland en Skandinavië, — Oostenrijk-Hongarije en de Balkan, — Italië en de Balkan en Griekenland, — Turkije, — Abyssinië, — Egypte, — Perzië, — Centraal Azië, China, Mongolië, Engelsch-, Nederlandsch-, Fransch-Indië, Centraal en ZuidAfrika, Mexico en Midden-Amerika, Zuid-Amerika misschien — en ten slotte, maar niet het minst, de wordende reusachtige kapitalistische Rijken, de Vereenigde Staten, Rusland en China.

Alles blijft nog in-spanning, niet in evenwicht.

En het Kapitaal groeit, de noodzakelijkheid tot expansie, maar tevens tot onafhankelijkheid groeit. Overal.

En alle belangen botsen op elkander. Nog voor lang, nog voor vele, vele jaren. Overal, in alle deelen der wereld.

Het lijdt geen twijfel: Het Imperialisme heeft zijn intrede gedaan. De Kapitaals-expansie der machtigen stoot op het onafhankelijkheidsbewustzijn en den zelfstandigheidswil der zwakkeren en nog machteloozen. Zij stoot in al haar deelen op zich zelve. Een ontzaglijke wereldbotsing der kapitalistische krachten der machtigen op elkander, der machtigen op de zwakken, der verbonden van allen op elkander, is

Sluiten