Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begonnen. Een reeks van Oorlogen dreigt, rensachtige Bewapeningen ziin zeker over de geheele wereld.

Het Proletariaat zal verdrukt en vermoord worden door Bewapening en Oorlog op een wijze, in afmetingen, zooals nog nooit.

Het Imperialisme blijft. De Ooilog blijft.

En weder rijst daarom de vraag: Wat zal het Proletariaat doen? Het Proletariaat, dat alleen de drager van den Vrede is. Dat alleen gelijke belangen heeft. Dat alleen den Vrede, onder het Imperial.sme, brengen kan, doordat het het Kapitalisme en daarmee het Imperialisme

°PHet Proletariaat, dat in West-Europa, in Engeland en Duitschland vóóral, de keuze kan stellen: Imperialisme of Socialisme.

Zal het Proletariaat weigeren om langer het Imperialisme te dienen?

Zal het weigeren om, voor de Winst der Kapitaal-Magnaten enailer Kapitalisten, lelkens weer geworgd, vermoord te worden?

Wat zal het Proletariaat doen?

Wat zullen de Arbeiders doen?

Zullen zij zoo ver komen,, zoo sterk worden, zoo' hoog, stijgen, dat zij onder het Imperialisme, het Socialisme en den Vrede brengen? Zullen zii daarvoor de kracht hebben?

Tewijl het Kapitaal nog niet internationaal ls, zullen zij internationaal

kunnen worden? „ki ... Q

Zullen zii het sneller kunnen worden dan het Kapitaal.' • Het is mógelijk, want het Kapitaal, hoewel niet internationaal vermengd, tot één geheel, staat toch als één geheel tegenover de belangen van SMoll Proletariaat Het ^

internationaal dus, door zijn Imperialisme en Oorlog me lange jaren van ellende, onderdrukking, achteruitgang, dood en ondergang

Het Kapitaal moet zich uitbreiden, en kan dat alleen door het vermoorden van miilioenen proletariërs.

Hpi Proletariaat kan dat niet dulden.

S^r is dus de botsing voorhanden, die de grondslag der Revolutie

^HeHmperialisme kan de kluister worden, die het Kapitaal om zijn nrnrl. c ekrachten slaat, en die het eerst moet worden gebroken. PrDeü1lTotTgT^n eigen levende en doode door den oorlof kan de krisis worden, waaruit het Socialisme te

VOHreThplnoletadaat kan dus internationaal revolutionair gaan handelen Een geTegenheid tot revolutionaire actie van het geheele Internationale Proletariaat doet zich voor zooals nog nimmer nu de vorsten en tenfflten de arbeiders bij millioenen hebben geslacht, nu de komende 55n?£e noodde zware polilieke onderdrukking, de geweldige bewapeningende 'komende nieuwe Wereldoorlog, de nieuwe slachting het in alle landen, in alle werelddeelen bedreigen

Het Proletariaat kan dus internationaal worden, door strijd Maar daarvoor is een ontzaggelijke groote mate van Geest en Zielskracht en Kracht van Hart en Idealisme nood.g. - En van Organisatie. -->!>?

Sluiten