Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar is die Organisatie niet reeds voor een groot deel aanwezig? komt er slechts op aan ze met een anderen, den Internationalen OeesJSe vtv^ nieuwe Zielskracht, en Kracht van Hart.

Het Proletariaat staat door dezen eersten Imperialistischen WereldOoriog en door het geheele Imperialisme, en door de reeks van Wapeningen en Oorlogen die volgen, op een tweesprong.')

Twee wegen openen zich voor het.

De ééne Weg is die van de Reformisten en Radikalen.

Het i; deze om met het Imperialisme van de Bourgeoisie te gaan. Dus e zijn in de praktijk voor den Oorlog en in den mond voorden Vrede Om Te zijS voor de Natie in der daad en haar Macht, en ra 8chijn\oor den Vrede. In der daad Nationaal, Chauvinist en Imperialist,

i%SSiiïeITand3eleTazooals het nu bij dezen oorlog gehandeld heeft. Het Proletariaat kan en zal misschien dien weg volgen.

Als het Proletariaat dien weg volgt, dan ontstaat in de Politiek en in de Ekonomie van het Proletariaat een reusachtige stilstand en achteruUgang Nog oneindig veel grooter dan die, waarin het Proletariaat voor Sn Oorlog reeds was en kwam. Want men krijgt dan dezen

t0 Elkfstaat, door en door chauvinistisch en imperialistisch - hetzij aanvallend óf verdedigend, - wapent zich voortdurend sterker. De npmnkratie saat onder in het Militarisme. .

Daar a hel beschikbare geld wordt uitgegeven voor het Imperia isme komen er geen sociale hervormingen. Daarom worden er a door belof en gegeven door Bourgeoisie, Reformist en Radikaal. Het proletariaat f dooft die volgt de bourgeoisie en deze leiders, wordt geheel on zenuwd frgedemórllisierd. - Daar evenwel de oorzaken en gevolgen, de MÏÏVerschijnselen van het Imperialisme: de groote Trusts de sterke Ondernemersbonden en de Hooge Bank tegelijk met het Impe ialisme zeer toenemen in kracht, wordt ook de ekonómische Sd van het Proletariaat veel moeilijker dan hij al was. - De invoerrechten en indirecte belastingen stijgen, de duurte neemt toe de crisissen worden zwaarder, en, - ondanks tijden van bloei der industrie - de koopkracht van het loon zinkt. Het proletariaat ontvangt dus geen verbeteringen, noch politieke, noch ekonómische. — Daar het ttnwel toegeeft aan hei Imperialisme, wordt de politieke strijd ijdel en verdwijnt. Het proletariaat verliest, daar het ziet dat de SociaalDemocratie het imperialisme, het centrum der kracht vari het Kapitaal niet aanvalt, alle zelfvertrouwen. Het wordt een massa, die de slaat is Ser Heerschenden. Waaruit alle geestkracht, alle idealisme verdwenen is Een massa die alleen als slaaf materieel voordeel zoekt, en een gewillig werktuig is van het Imperialisme. Een lage nationale massa,

') Marx heeft niet vermoed dat het proletariaat voor de keus: Imperialisme of Svan het kapitaal, zoo heeft hij de kracht, de stoffelijke en dlTgeesSe', die het proletariaat noodig heeftom te winnen, onderschat.

Dit kon in zijn tijd niet anders.

Sluiten