Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trusts en de Ondernemersbonden één zijn, één geheel van organisatie, van wil, doel en macht, zoo wordt de strijd tegen hen allen één. En wat het Proletariaat zoo lang nastreeft: de volkomen Eenheid van Politieke en Vakactie wordt daardoor nu, van zelf, door het Imperialisme en door den onverschrokken strijd daartegen, bereikt.

Door zijn voortdurend, met alle krachten, tot het uiterste gevoerd en strijd tegen het Imperialisme, sleept het het geheele Proletariaat, ook de ongeorganiseerden, mee.

Langzamerhand wordt het een macht die de bourgeoisie vreest, en waardoor zij vreest voor oorlog. 7^-«f2

En daar de strijd internationaal wordt gevoerd; wordt langzamerhand de Internationale volkomen internationaal, volkomen internationaal georganiseerd, en één.

En doordat het karakter der massa en der individuen, der arbeiders, dus, door de massa-actie, en de internationale actie, alle kleinheid verliest, stijgt het, door het alles overtreffende doel der arbeidersklasse, tot een hoogte, waarbij de kracht van de grootste revolutionaire perioden der bezittende klassen verbleekt.

En — daar het Kapitalisme onmogelijk kan toelaten dat zijn expansie, zijn Imperialisme, wordt ingeperkt door het Proletariaat, — wordt deze strijd van het Internationale Proletariaat van zelf de strijd om de Socialistische Maatschappij.

De Strijd der Internationale is dan de strijd voor het Socialisme.

En wie zou ons dan kunnen weerstaan?

In één voortdurenden opgang daartoe, tot dien voortdurenden opgang daartoe, komt het Pioletariaat als het den tweeden weg volgt, als-het de Nieuwe Internationale tot dien strijd tegen het Imperialisme schept.

Deze oorlog, wij herhalen het, is het Vuur, kan het Vuur worden, waaruit de Internationale gelouterd te voorschijn komt.

Die nieuwe Internationale moet gevormd worden.

Die nieuwe Internationale moet ontstaan. ,'. De Marxisten zullen alles doen om te maken, dat zij ontstaat.

Die nieuwe Internationale is mogelijk. Zij is noodzakelijk, omdat zij \volgt uit de Ontwikkeling van het Kapitalisme en Imperialisme, zooals |Wij ze voor ons zien.

Langzamerhand onderscheiden wij duidelijker en duidelijker twee fasen in het moderne kapitalisme.

De eerste was die van de vrije concurrentie. De nationale staten worden gevormd. De kapitalisten buiten de arbeiders hunner natie uit. Koloniën dienen slechts voor den handel.

In overeenstemming met dien toestand vereenigen de arbeiders zich nationaal. In partij en vakvereeniging. De internationale koloniale kwesties raken hen niet. Dit is de fase, die achter ons ligt. : De tweede fase is die van het Monopolie. De concurrentie verdwijnt. \ De groote Bank wordt de centrale leider van industrie, handel, landbouw. Zij wordt meer en meer, hoewel nog in het begin en langzaam, \ internationaal. Het Kapitaal verbreidt zich óver de Aarde. De Kartels, ;Trusts en Syndikaten vormen zich.

Sluiten