Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NASCHRIFT.

Het bovenstaande werd geschreven in September en October 1914'), weinige weken nadat de oorlog was uitgebroken. En eerder dan wij toen dachten, nadert de strijd waartoe wij opriepen.

De Revolutie, de Europeesche Revolutie nadert als gevolg van dezen eersten wereldoorlog.

De Russische Revolutie is slechts de voorlooper van de Europeesche Revolutie.

Want de oorlog vernietigt nog eiken dag tienduizenden levens en honderden millioenen aan waarden. De bron van het bestaan der Menschheid wordt eiken dag kleiner. Dit wordt de oorzaak van een onduldbaar lijden voor de arbeidersklasse, en daardoor de oorzaak der Revolutie.

De sociaaldemocratische partijen, die dit hadden moeten voorkomen, de Reformisten en de Radikalen hebben zich, nadat zij zich eenmaal met de bourgeoisie hadden verbonden, vaster dan ooit aan haar gekluisterd. Zij voeren een schijnoppositie, maar zijn inderdaad haar helpers.2) En iedere oplossing, die de strijdenden nu zoeken, — onverschillig of zij zijn autokratische of zoogenaamd demokratische machten, — hetzij de status quo, zonder annexatie, zonder schadeloosstelling, hetzij de overwinning en de verovering van nieuw gebied in Europa, Azië en Afrika, hetzij nieuwe grootere bondgenootschappen van staten, elke oplossing sluit de zekerheid van nieuwe reusachtige bewapening, nieuwe conflicten, nieuwen oorlog in.

Wat heeft in deze omstandigheden het revolutionaire socialistische proletariaat te doen ?

Het heeft zich in de eerste plaats in elk land tegen de eigen regeenng te keeren, onmiddellljken vrede te eischen en af te dwingen. Het heeft zich in de tweede plaais internationaal te verstaan; het heeft daarvoor nu de nieuwe Internationale te stichten.

Wanneer de revolutionaire proletariaten van alle landen in hun vertegenwoordigers samenkomen, dan hebben zij tesamen een oproep te richten tot de proletariërs in hunne landen om den arbeid in de munitiefabrieken te slaken en de wapens niet meer te gebruiken tegen den buitenlandschen vijand. Wanneer aan dien oproep internationaal werd voldaan, dan was zonder twijfel de vrede daar.

*) Alleen de polemiek tegen Cunow is van laleien datum.

2) De Dullsche Radikalen verraden ook nu weer de arbeidersklasse. Toen zij de kredieten moesten Weigeren, stonden zij ze toe. Nu weigeren zij de kredieten, maar eischen een vrede — voor de bourgeoisie, inplaats van de Duitscne arbeiders op te roepen lot de revolutie.

Sluiten