Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich onderwierpen om oorlog voor hem te voeren, tot slaven maken, tot slaven der Syndikaten en Trusts. Hij zal het Staatssocialisme invoeren, dat de arbeiders volkomen tot slaven maakt.

Maar de Staat in handen der kapitalisten zal ook niet de onmiddellijke nooden der arbeidersklasse, den honger en de werkeloosheid kunnen voorkomen, noch lenigen in voldoende mate. Daartoe zal hij de noodige gelden niet geven.

Wat blijft er dus over voor de arbeidende klasse?

Als de^Staat is het eenig lichaam dat hen redden kan.

Als de^taat in handen der bezitters hen juist geheel tot slaven maakt.

Dan moeten zij zichzelve meester maken van den Staat, en, door hem, zichzelven redden.

' En om zioh zeiven te redden moeten zij hem omzetten in een socialistische maatschappij, die voor alle arbeiders zorgt en waarin het privaat bezit is opgeheven. Dit is de taak der revolutionaire Sociaal-Democratie na den oorlog.

Er is in den oorlog gebleken}- dat dit mogelijk is. De Staat heeft tijdens den oorlog de productie geregeld en de verdeeling.

Het is dus voor de arbeiders zeker, dat een socialistische Maatschappij kan bestaan.

De arbeidersklasse heeft slechts den weg in te slaan en tot al zijn consequenties door te voeren, dien het kapitaal in den oorlog ging. Het heeft alle voorraden te onteigenen en de verdeeling ervan en den arbeid van allen te regelen. Het heeft het kapitaal te onteigenen. Het heeft de productie en de verdeeling te regelen niet voor de kapitalisten, maar voor de arbeiders.

Dit is de Sociale Revolutie, die na den oorlog zal losbarsten.

Hoe vreeselijk ook — door de schuld der Kapitalisten, der Revisionisten en der Radikalen — deze strijd voor het door den oorlog zwaar geteisterde proletariaat zal zijn, hij zal moeten worden aanvaard.

Want de keuze staat dan voor het proletariaat tusschen den honger en de werkeloosheid, d.w.z. den dood, — en de revolutie.

Dan zal het, bij de pogingen der Kapitalisten en die der Reformisten om een deel van het proletariaat om te koopen, en der Radikalen om het aan het Kapitaal te onderwerpen, voor het eerst aankomen op de Solidariteit van het geheele Nationale en Internationale Proletariaat.

En hoe moeilijk en vreeselijk de Revolutie dan ook zal zijn voor de Arbeidende Klasse, zij zal in dien strijd toch drie allergewichtigste dingen voor hebben op de Kapitalistische Klasse.

Want deze laatste, zal bij haar poging om uit de ruïnen de Maatschappij weer op te bouwen, drie dingen moeten doen. Zij zal dit moeten doen voor het welzijn niet aller menschen, maar voor het Kapitaal, d.w.z. voor de winst van slechts enkelen. Ten tweede zal zij een groot deel van het kapitaal gebruiken niet voor opbouw der Maatschappij, maar voor haar eigen weelde. Ten derde zal zij een groot deel van het kapitaal gebruiken voor nieuwen oorlog en nieuwe bewapening.

Het Proletariaat daarentegen zal alle kapitaal en alle ekonómische

Sluiten