Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eenvoudige taa >an den grooten Noorschen schrijver spreekt direct tot ons gemoed en blijft ons boeien tot aan het eind toe.

Algem. Maandel. Bibliogr.

38. DE TORENS ZINGEN! Nederlandsche Torens en hunne Klokkenspelen, door D. J. van der Ven. Met 56 afbeeldingen naar photografische natuuropnamen.

226 blz f 0.95

Dit deel vormt een der aantrekkelijkste werken uit de serie Photo-uitgaven der Meulenhoff-Editie. De vele pakkende foto's van onze mooie Nederlandsche Torens alléén zijn den prijs van het boek reeds dubbel waard. Doch de hoofdzaak vormt de tekst, waarin op onderhoudende prettige wijze door den schrijver over Klokken en Torens verhaald wordt. De Kroniek.

39. JEANNE d'ARC. De Maagd van Orleans, door H. E. Koopmans van Boekeren. 230 bladz., geïllustreerd

f 0.95

Het leven van Jeanne d'Arc wordt in dit boekje zeer boeiend en historisch juist verhaald. N. Rott. Crt.

40. BLOEMEN, door D. J. v. d. Ven. Met 64 afbeeldingen.

263 bladzijden f 0.95

Bij de firma J. M. Meulenhof f is dit mooie boekje verschenen, dat de aandacht verdient van natuurliefhebbers, die in eene plant, eene bloem nog iets anders zien dan een voorwerp van studie. De heer D. J. v. d. Ven geeft hier, bij 65 afbeeldingen naar opnamen door Mevr. M. Buining—Bijl en Jos. Raemaekers, in een aantal zeer aantrekkelijke opstellen, wat bloemen, en planten vertellen. Hij vereenigt ook het nuttige met het aangename, want hij geeft ook tal van aanwijzingen, waarmee ook de tuinman gaarne zal kennismaken. Prov. Gron. Crt.

41. BESCHAVING, door Olga Wohlbrück, 390 bladz. f 0.95 Op een vraag aan de schrijfster, of de gebeurtenissen in dezen roman waar zijn, ontving de vertaalster het volgende antwoord: „Deze roman berust op waarheid. Om eenheid in het verhaal „te brengen, heb ik hier en daar gedeelten moeten bijwerken „en verdichten, maar de gebeurtenissen zijn ontleend aan de „werkelijkheid." Olga Wohlbrück.

42. DE AVONTUREN VAN OLIVER TWIST, door Charles

Dickens. 580 bladz f 0.95

Eindelijk een goede uitgaaf van Dickens in handig formaat. Bovendien wordt deze uitgaaf in geheel nieuwe vertaling ge-

Sluiten