Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOEL EN WERKKRING

„V. V."

ZUIDWESTHOEK VAN FRIESLAND.

De Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer in den Zuidwesthoek van Friesland werd den 17 Mei 1916 opgericht en is gevestigd te Sloten (Friesland).

Het doel der Vereeniging is in de Statuten, welke zijn goedgekeurd bij K. B. van 17 Augustus 1916, No. 89, omschreven als volgt:

„De Vereeniging heeft ten doel de vermeerdering van de welvaart en den bloei van den Zuidwesthoek van Friesland door bevordering van het Vreemdelingenverkeer." Zij tracht dit doel te bereiken:

a. door zooveel mogelijk bekendheid te geven aan hetgeen een bezoek aantrekkelijk maakt;

b. door vreemdelingen desverlangd met raad en daad bij te staan;

c. door het aanmoedigen, ondersteunen, of in bijzondere gevallen zelf uitvoeren van hetgeen kan strekken tot veraangenaming van het verblijf of verlevendiging van het verkeer;

d. door te strijden tegen eventueele misbruiken, waaraan zij, die hier tijdelijk verblijven, blootstaan.

Uit het jaarverslag over 1916 blijkt, dat de V. V. reeds in het oprichtingsjaar op velerlei wijze werkzaam is geweest. Een kaart van Gaasterland werd uitgegeven en is te verkrijgen a 20 ets. bij de firma W. H. de Jong te Balk.

Sluiten