Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN L EIDIN G.

Waar allerwege in den lande de behoefte wordt gevoeld aan voorlichting ten opzichte van het Vreemdelingenverkeer, daar ligt het voor de hand, dat men ook in den Zuidwesthoek van Friesland heeft begreperi, welk een ruim arbeidsveld hier braak ligt.

In het voorjaar van 1916 werd dan ook op initiatief van den tegenwoordigen Voorzitter, eene vereeniging opgericht, die ten doel heeft den Zuid-westhoek van Friesland meerdere bekendheid te verschaffen en hen, die deze schoone streek wenschen te bezoeken, met raad en daad bij te staan.. Den 17en Mei 1916 te Sneek tot stand gekomen mocht, de Vereeniging zich terstond in eene groote belangstelling verheugen en bleek het weldra, dat er hier in een bepaald groote behoefte werd voorzien.

Doch zonder een werkelijk mooie natuur, geen blijvende bloei eener vereeniging, welke zich immers slechts tot voorlichting en leiding heeft te bepalen, en dat maakt het werk der V. V. juist zoo loonend.

Het prachtige merengebied, de schoone bosschen, de onvergelijkelijke vergezichten over weiden en beemden, de typische oude Friesche stadjes, naast de lieflijk gelegen dorpen, dat alles trekt de aandacht van landgenoot en vreemdeling. Maar er is meer: het land, terstond grenzende aan de zee, dat onder de oudste streken van ons land moet gerekend worden, neemt door zijn eigenaardige gaast- en klifvorming een aparte plaats in, die in belangrijkheid voor geen andere

Sluiten