Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grondgedachte is geweest:

„hoe kan bij onze Nederlandsche jeugd de persoonlijkheid, „het inwezen het best ontplooid worden, hoe is het mogelijk, "te ontwikkelen de geneigdheid tot het nemen van initiatief, ['om zoodoende de kans te vergrooten, dat uit de jongelieden „van thans, eens mannen en vrouwen zullen groeien, tot "krachtig handelen en snel besluiten in staat ?" De middelen, die men aanwendt, moeten bovendien in overeenstemming zijn met het vrije, onafhankelijke karakter van onze Nederlandsche jongens en meisjes, anders bereikt men in waarheid niets (in oppervlakkigen schijn misschien v e e 11) Alleen op deze wijze zal men kans hebben het nationale karakter te verbeteren op die punten, waar het verbetering behoeft, al: de liefde tot orde en de onderwerping aan een gezonde tucht.

En nu tart ik ieder, een middel aan te wijzen, dat meer rechtstreeks tot het hooge doel zal voeren, dan het houden van Waterkampen als het hier bedoelde, mits geleid in een vrijen, nationalen geest. Men zou de stelling kunnen uitspreken, dat onderwerping aan strenge tucht en discipline, de liefde tot orde en tucht zal aankweeken. Ik geloot dat niet en de ondervinding leert ook anders Veelal kweekt men op die manier een opgeplakte ordelijkheid, die het diepere wezen niet raakt en zich uiten zal in stiekemigheden en uitspattingen, als men waant niet opgemerkt te worden. Beter is het met het oog op karaktervorming (maar moeilijker tevens) om op te bouwen van binnen uit en met voldoende discipline om wanorde te voorkomen, de jongelieden bezig te stellen aan werkzaamheden, die in den vorm van sport en spel, de ordelievendheid en het tuchtgevoel ongemerkt ontwikkelen. Tevens moeten die werkzaamheden, zooals reeds gezegd werd. aankweeken het snelle besluiten het plotseling ingrijpen, het taai volhouden het eigen "»tiaüe£ Leest men deze regels nu na. dan heeft men als het ware vóór zich de kern van de Watersport de nationale sport bij uitnemendheid, wier wezen geheel voldoet aan de nier gestelde eischeri. Geen sport, die zóó de aandacht vraagt, die in zóó sterke mate een gereedheid tot handelen en ingrijpen vordert en ook géén sport, die zoo de noodzakelijkheid van netheid en orde, den dwang van gehoorzaamheid aan

Sluiten