Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bevel van den stuurman naar voren brengt. Watersport is méér dan sport, het is een opvoedingsmiddel bij uitnemendheid. Zoo gij een zeiler zijt, lezer, gevoelt gij met instemming de waarheid hiervan en zult gij wel weten wat Uw persoonlijkheid aan de Watersport dankt. Zijt gij geen zeiler wordt het dan ten spoedigste en gij zult het ook ervaren; dit is de eenige manier, waarop ik de stelling bewijzen wil. Roeien, zeilen en zwemmen, watersport in het algemeen dus, is het wat ons tot het doel kan voeren. Maar de invloed daarvan kan nog versterkt worden door het kampleven, dat zoo sterk het gemeenschapsgevoel ontwikkelt, dat méér dan iets anders doet gevoelen hoe noodig het is, dat het individu veel moet opofferen terwille van het geheel en dat alle afzonderlijke wenschjes en verlangens niet steeds kunnen worden ingewilligd. En de gelegenheid, die -een kamp, waaraan vaartuigen zijn verbonden, biedt om de deelnemers zelf te laten organiseeren zich uit moeilijkheden te redden en zich te schikken, wanneer niet alles van te voren precies is afgemeten en klaar gekauwd. Ook hier, als zooeven bij de tucht, niet met elkaar te verwarren, het opvoeden tot organisatie en het opvoeden onder organisatie, zoodat er voor de deelnemers niets te organiseeren overblijft. Het nomadische moet behouden blijven, want dat heeft sterk opvoedende waarde. Ziet, zoo zijn wij vanzelf gekomen tot het idee „W a t e r kamp" en hebt gij, lezer, een inzicht gekregen hoe vóór 1915 dat idee bij den schrijver van dit artikel is ontstaan. In dat jaar en het daarop volgende is het idéé tot uitvoering gebracht (1917 wordt overgeslagen, maar in 1918 zal Langweer ons kamp weer herbergen, naar ik hoop). De kampen hebben ruimschoots aan het gestelde doel beantwoord en zijn een succes geweest, grooter dan verwacht had kunnen worden. Ze zijn voorzeker werkzaam geweest in de richting van het uiteengezette grondbeginsel, al zal het voor de ouders veelal niet mogelijk zijn om waar te nemen wat de karaktervorming hunner kinderen aan het kamp te danken heeft. Moge door dit artikel de sympathie van velen voor het Waterkamp aangroeien en moge Friesland's heerlijke Zuidwesthoek ons, Waterkampers nog dikwerf tot hartelijke gastvrouwe zijn.

P. TJEBBES, Directeur der Zeevaartschool te Amsterdam.

Sluiten