Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| In geen Huisgezin

| in GAASTERLAND en SLOTEN ontbreekt %

| De Zuidwesthoek I

\!' , 4\

jj> (OUDSTE BALKSTER COURANT)

(Opgericht 1882) jij

«| terwijl de inwoners van HEMELUMER $

f OLDEPHAERT en NOORDWOLDE $

| De Koudumer Courant |

§5 prefereeren boven alle andere weekbladen. <j>

$ Het bewijs hiervan is het dagelijks stijgen

der abonnementen op beide bladen. *

w Vraagt proefnummers en abonnementsvoor-

« waarden voor advertentiën. m

* <»

<r *

W ö£ UITGEVERS, g

I Firma F. D. HOEKSTRA & ZONEN f

w Boek-, Courant' en Handelsdrukkerijen, m

l BALK—KOUDUM. |

$ „

$ tW Speciaal adres voor fijn Handelsdrukwerk. S

Sluiten