Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET heeft geen zin, hier de bekende punten van Tolstoys uitwendigen levensloop na te gaan. Dat is (in onze taal alleen) reeds een dozijn malen geschied en op eene natuurlijk onverbeterlijke wijze. In dezen tijd van historische trouw kan men historische gegevens slechts tot vervelens toe herhalen. Desnoods raadplege men daarvoor de eerste de beste encyclopaedie. Ja, voor mij in het bijzonder is er in zoo'n relaas van uiterlijkheden zelfs iets onzinnigs gelegen: —

Alsof de geest van Tolstoy den 28sten Augustus resp. den 9den September 1828 te Jasnaja Poljana in het gouvernement Toela een aanvang genomen heeft!

Alsof die verschillende tantes van Tolstoys jeugd en jongelingsjaren zijn geest werkelijk gevormd en den grondslag voor zijn groote toekomst gelegd hebben!

Alsof de geest van Tolstoy in den grond iets te maken heeft met wat wij een voorgeslacht en een nageslacht noemen!

Alsof namen ooit iets anders dan een nominale- en titels ooit iets anders dan een titulaire waarde voor Tolstoys geestes ontplooiing hebben gehad!

Zorgvuldig wil ik trachten, mij alleen tot de gewichtige punten te bepalen en slechts bij de essentiëele dingen te verwijlen, welke voor eene waardeering van Tolstoy af of toe doen. Ik moet daarom beginnen met eenige

ALGEMEENE OPMERKINGEN.

Men dient nimmer uit het oog te verliezen, dat Rusland niet tot Europa behoort, maar tot Azië.

't Was in 1891 de beroemde oriëntalist Theodor Nöldeke van Straatsburg in den Elzas, die bij een mondeling onderhoud mijn blik voor dat inzicht opende.

Trouwens in Rusland zelf heerscht de gewoonte om kortweg te spreken van Europa, wanneer men Westelijk Europa bedoelt. Het is door dit spraakgebruik, dat de Rus zich en zijn land buiten ons werelddeel plaatst en vrijwillig tot Azië rekent.

Sluiten