Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOLSTOY ALS CHRISTEN.

Wij kunnen het Christendom van Tolstoy niet verstaan, indien wij er niet mee ophouden, het Westersche beeld des Christendoms te nemen voor het ware beeld des Christendoms.

Wie ook maar eenigermate bekend is met de geschiedenis van de geboorte en den groei des Christendoms, zal weten, dat het Christendom naar zijn aard en oorsprong een Oostersche godsdienst is.

Het eigenlijk karakter des Christendoms zal bijgevolg door een Oosterling onmiddellijk worden begrepen.

Wanneer daarentegen een Westerling onbevangen kennis neemt van de oudste oorkonden des Christendoms, staat hij er vreemd tegenover. -

Het valt den Westerling te zwaar en het lust hem ook niet, om zijn leven in te richten naar de zedelijke eischen, welke dat oorspronkelijke Christendom inhoudt; het gevolg is, dat-hij die eischen inricht naar zijn leven.

Zoo handelt de Westerling, die onze tijdgenoot is. Zoo hebben ook gedaan de Westerlingen van de eerste eeuwen onzer jaartelling.

Men heeft mij gevraagd: welke godsdienst behoort dan thuis in ons Westen? Wel, dat blijkt immers: de godsdienst, die bij den Westerling past, is die, welken hij zich zeiven pasklaar heeft gemaakt. .

Het Christendom van Europa is een Romemsch Christendom. Het Christendom van Europa is een juridisch Christendom. Het is een Romeinsch Christendom, omdat het een juridisch Christendom is; het is een juridisch Christendom, omdat het een Romeinsch Christendom is. .

Het Romeinsche Christendom van Europa openbaart zich evenzeer in het Protestantsche Christendom van een Calvijn als in het Katholieke Christendom van een Anselmus. In beider juridisch karakter komt dit uit. .

Het is dus haast vanzelfsprekend, dat het Christendom van Europa niets gevoelt voor het Christendom van de Bergrede Aan die Bergrede ontbreekt immers het juridisch element totaal. Sterker nog: naar haren inhoud verzet die Bergrede zich zelfs tegen een juridische opvatting der levensverhoudingen. Alles wat zweemt naar een wereldsch berechten van wereldsche geschillen, wordt door het Christendom van de Bergrede als een overwonnen standpunt beschouwd.

Sluiten