Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God heeft ons nooit het rooken geleerd, God heeft ons nooit het gebruik van sterken drank onderwezen. Het gebruik van sterken drank en het rooken kan men nooit rechtstreeks afleiden uit een alcoholinstinct en een tabakinstinct. Maar God heeft ons wel terdege een heilig en heilzaam gebruik geboden van de geslachtelijke instincten, welke Hij zelf ons ingeschapen heeft. Dat genot samengaat met de geslachtsdaad mag men met als bezwaar tegen haar laten gelden. Dat heeft de Schepper blijkbaar zoo gewild. Genot gaat óók samen met eten, wanneer men honger heeft en met drinken, wanneer , men dorst heeft. Dat is de geoorloofde wellust. De geoorloofde wellust gaat steeds samen, maar nooit voorop of alleen. Dat doet slechts de ongeoorloofde, ongezonde, onredelijke en onzedelijke wellust. Die gaat voorop of alleen.

Het is geen met het werkelijke Evangelie strijdige geest, die spreekt uit het Evangelisch Gezang (29 vs. 3): Zijn niet alle mijne zinnen Bronnen van vermaak voor mij? Elk geluk, dat wij gewinnen, Wie verleent het ons, dan Gij? Hebt Gij, Heer! mij met het leven Deze zinnen niet gegeven, Mij genot voor elke kracht, Als een vader, toegebracht? Laten we er toch mee ophouden, onze zinnen te splitsen m twee afdeelingen: eene (die aan ons hoofd), waarmee wij openlijk voor den dag mogen komen, en eene (die van onze sekse), waarvoor wij ons heimelijk hebben te schamen; de eerste af deeling om ze door dagelijksch gebruik te scherpen en te veredelen, de laatste afdeeling om ze door stelselmatige atrophie te laten wegkwijnen 'f de zinnen aan ons hoofd: eene gave Gods, de zinnen onzer sekse: eene verzoeking des Satans! Dat doende maken wij ons schuldig aan dualisme. En alle dualisme is uit den Booze. Of juister gezegd: als de mensch Cen ^?lisme bedenkt, dan bedenkt de mensch zelf den Satan.

Wie zoo oordeeit over het huwelijk en het echtelijk verkeer als Tolstoy, kan de vrouw niet hoog aanslaan. Dat doet Tolstoy dan ook met. Zijn voornaamste grief tegen vrouwen is, dat zïj onbekwaam zijn tot zelfopoffering. „Mannen zullen nog wel eens alles opgeven voor een denkbeeld, vrouwen nooit''. Hij had volgens zijn zeggen maar een paar zelfopofferende vrouwen m zijn leven ontmoet en die waren ongetrouwd. Hij noemt het

Sluiten