Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sloeg den prijs af met het verzoek, dien over te brengen op de secte der Doechoboren, die hem in het vredewerk ten voorbeeld waren geweest en daarvoor door hunne krijgsdienstweigering méér hadden geleden en nog lijdende waren dan hij — bovendien de aan den prijs verbonden somme gelds ten zeerste behoefden.

Ideaal en illusie van Tolstoy kunnen we terugvinden in de legende aangaande Alexander I, die wel de edelste en vrijzinnigste van alle Russische keizers is geweest. Men vertelt namelijk, dat Alexander I, gebukt als hij ging onder den last van zijn leven, gebruik had weten te maken van zijn volkomen gelijkenis met een doodgegeeselden soldaat, om naar de wereld gestorven te heeten; onder den naam van dien schijnbaar herstelden soldaat zou hij dan naar Siberië zijn verbannen, alwaar hij als weldoener voor zijne omgeving een aan God toegewijd leven had geleid, totdat hij ergens in het Oeralgebergte spoorloos was verdwenen.

Het is Tolstoy niet beschoren geweest, te verdwijnen en te verschelden zóó als het zijn ideaal en illusie was. Alle groote dagbladen hebben zijn vlucht en zijn sterven van uur tot uur telegraphisch wereldkundig gemaakt.

Ik wil hier eindigen. Maar eindigen met een uitstorting van mijn liefde en hoogachting, waarvan ik ook nu nog niets wensch m te trekken.

Ter gelegenheid dan van Tolstoys 80ste verjaring heb ik voor het nummer van 28 Aug. 1908 van het blad „ Vrede" de volgende ontboezeming geleverd onder het opschrift

WIE IS HIJ TOCH?

Deze vraag heb ik meermalen gedaan — zoo voor mij zeiven heen, zonder een antwoord te verwachten natuurlijk.

Een antwoord uit de grove geschiedenis der zichtbare dingen bedoelde ik voor mijzelven dan niet; want de aardsche levensloop van Tolstoy en zijn uitwendige wederwaardigheden in dezen tijd waren mij in algemeene trekken voldoende bekend

Een antwoord uit de grove geschiedenis der zichtbare dingen bedoel ik thans evenmin voor mijne lezers; want geen van hen zal daaraan groote behoefte hebben.

Sluiten