Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie is hij toch — die Tolstoy?

Hij is genoemd „de grootste man van zijn tijd" — doch, hoe blij ik deze hooge waardeering ook toejuich, de groote man wordt daarmee gehouden binnen de lijst van zijn tijd. Ik daarentegen wil hem zien treden buiten de lijst van zijn tijd. Ik wensch hem te aanschouwen, zooals hij is in het raam der eeuwigheid.

Hij is genoemd „de vijfde evangelist'' — en waarlijk, zijn boodschap aan onze wereld is zoo echt evangelisch, dat niemand voor de plaats, hem daarmee toegekend, een waardiger man zou weten aan te wijzen.

Hij is genoemd „de dertiende apostel" — en waarlijk, zijn optreden in onze wereld draagt zulk een apostolisch karakter, dat geen mensch er aan vermag te twijfelen, of Tolstoy had inderdaad eene zending te vervullen.

Hij is genoemd „de tweede Johannes de Dooper" — en waarlijk, sinds eeuwen is er onder Christenen geen man opgestaan, die als boetprediker en asceet dién Johannes méér gelijk is geweest.

Wie is hij toch?

Wie is hi] voor God, wie is hij in de wereld der eeuwige dingen, wie is hij voor de eeuwigheid?

Ik weet het niet. Maar een groote is hij onder de grooten, die ons, arme, kleine, worstelende aardlingen, van tijd tot tijd ter hulpe worden toegezonden.

Als er iemand is geweest, die heeft doen hopen op de wederkomst des Heeren Jezus Christus; als er iemand is geweest, die heeft doen gelooven aan de geboorte van een nieuwen Heiland; als er iemand is geweest, die de voorlooper van een Messias schijnt te zijn — dan is het Tolstoy, dan is hij het!

Hij is niet een man uit dezen tijd voor dezen tijd, hij is een geest uit de eeuwigheid voor de eeuwigheid.

Het kan niet lang meer duren, of onze hedendaagsche Tolstoy gaat het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Maar hij komt terug! Terug komt hij; want zijne liefde voor de millioenen, welke hij straks in duisternis en ellende achterlaat, zal aan zijn geest geen rust gunnen.

Als die man terugkomt, wat zal dat heerlijk zijn!

Het is mijn begeerte niet, om na dezfen keer nog eens terug te komen op deze droevige aarde. Doch in het gevolg

Sluiten