Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is vreemd, omdat zij minder verontwaardigd is over honderdduizende menschelevens dan over een kathedraal. Maar hare vreemdheid openbaart ons plotseling het onbetwistbaar, ideaal in de Menschheid. Zij openbaart ons onszelve.

De Duitschers hebben na hun groote Misdaad, de mindere Misdaden bedreven. Het is een mindere misdaad een kathedraal te vernietigen dan een land te verkrachten en te schenden. Maar de grootere Misdaad had een verschrikkelijke, eene grootsche tragiek, eene zoo grootsche, dat de wereld gehuiverd heeft van ontzetting, dat zij even ontzet is geweest als verontwaardigd ... De mindere misdaad mist alle grootschheid, mist alle tragiek. Het is er eene, van verbittering, van teleunrtelling, van wraak, van woede. De kathedraal der Geschiedenis van Frankrijk moest vernietigd worden. De kathedraal der konings-kroningen, de kathedraal van Jeanne d'Arc mocht niet meer bestaan.

Dit is geen toevalligheid meer van krijgskans, die wisselt. Dit is de barbaarsche, schandelijke razernij, die twee hooge uitstekende Gothische torens, eeuwoude bloeseming van steen, uitkiest als mikpunt van bom op bom. Niet alléén om een kathedraal te vernietigen ... O™. ,een 7°^ te treffen in een monument zijner tradities, in het sentiment zijner eenmaal zoo groote glorie... Dit is een onedele gruweldaad...

Laat ons rechtvaardig blijven.

Gruweldaad van het Duitsche volk? Gruweldaad van den Generalen Staf? Of gruweldaad alleen van enkele Duitsche hoofdofficieren??

Hoe het ook zij,- de Wereld oordeelt eensgezind: dit is een gruweldaad van Duitschland. En wat rechtvaardigheid nog wilde leenen voor medegevoel aan de Duitsche zaak, bezwijmt "voor de verontwaardiging, die zich van de geheele wereld meester maakt

Met België te schenden heeft Duitschland zich éen onverzoenlijke vijand meer gemaakt.

Sluiten