Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Krieg, bl. 48), dat „het niet kunnen dulden van een hoogere macht boven zich, het wezen van een staat uitmaakt" (v. Treitschke, Politik I, blz. 37), dat „oorlog de politiek bij uitnemendheid" (zie boven, blz. 5) en dat „zwakheid de verwerpelijkste en verachtelijkste van alle politieke zonden is: de zonde tegen den heiligen geest de politiek" (v. Treitschke, Politik I, blz. 101), dan weet men, uit welken hoek de wind waait, en zal men verstandig doen moreelen steun te zoeken bij volkeren, die naar men zegt wel in velerlei zwaar aan ons misdreven hebben, maar die toch nog niet dien graad van cynische machtsbegeerte hebben bereikt.dien onze gemütliche Oostelijke buren en vrienden den hunnen mogen noemen.

Met de feiten van particulieren aard bedoelen wij eenige moeilijkheden, die de scheepvaart en scheepsbouw van eenige Groningsche plaatsen aan de Beneden-Eems gedurende dezen oorlog van Duitsche zijde zijn en worden in den weg gelegd, als gevolg der grensregeling van den Duitschen Staf.

In den aanvang van October 1917 heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken teDelfzijl zich tot den Minister vanBuitenlandsche Zaken gewend, met het verzoek, al het mogelijke te doen, opdat de grensscheiding tusschen Nederland en Duitschland op de Eems zoodanig worde geregeld, dat van uit de haven teDelfzijl ten allen tijde vrijelijk over de Eems als vaarwater kan worden beschikt. Dit in verband met „door ons (K. v. K. en F.) ter zake van de belemmering van het vrije verkeer op de Eems geconstateerde feiten".

Enkele dezer feiten zijn, naar mij van betrouwbare zijde wordt medegedeeld, de volgende:

„Op enkele uitzonderingen na varen de in Nederland „gebouwde schepen (meest zeilschoeners, 2 a 3 masten, „misschien een enkele met motor) uit onder vreemde „vlag. De schepen zijn gebouwd voor rekening van „Zweden, Noorwegen en andere neutrale landen en gaan „in den regel onder de vlag van dat land naar buiten.

„De protesten tegen het belemmeren der scheepvaart „kunnen zeer waarschijnlijk alleen gebaseerd zijn op „oponthoud, in een paar gevallen lang, één geval zelfs „vrij lang. Dat oponthoud wordt aldus verklaard:

„De van Delfzijl uitgaande schepen moeten steeds in „Duitsch vaarwater terecht komen en worden dan het „eerst aangehouden door het Duitsche wachtschip. „Cognossementen, alle andere papieren, lading enz. moet

Sluiten