Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„der Duitsche Regeering tot aan den voet der met laag „water droogloopende slik Duitsch is.

„Die opvatting zou ons natuurlijk betrekkelijk niet „kunnen hinderen, als daaruit geen verschillende andere „conclusies waren getrokken.

„Deze bleven echter niet lang uit. Het duurde slechts „kort, en werd toen door de Duitsche Regeeririg aan „de wachtschepen order gegeven, om elk schip dat de „Eems passeerde, aan een onderzoek te onderwerpen „ook dan zelfs als dit schip van de eene Hollandsche „haven naar de andere ging. Bij voorbeeld !een schip „dat van hier naar Statenzijl ging, werd onderworpen „aan een onderzoek der papieren, enz.

„Dit waren bezwaren welke nu juist niet zoo zwaar „wogen, maar toch teekenend waren, en wel onder de „oogen mogen worden gezien.

„De nieuwe aanbouw ondervond echter veel meer „last met de schepen, welke gereed kwamen, en afgeleverd zouden worden.Zoo kwamen er stoomschepen „gereed, die wat de rompen der schepen aanging, geheel „waren afgewerkt, en dan naar een andere Nederlandsche „haven moesten om aldaar te worden voorzien van „machines en ketels. Weer andere, die geheel gereed „waren, zouden van hier de Eems uitvaren naar Rotterdam of Engeland, doch werden opgehouden.

„Het eerste schip onder Nederlandsche vlag, dat een „dergelijk oponthoud kreeg, was een te Rotterdam „thuis behoorend stoomschip, gebouwd bij de firma „F. alhier, en toebehoorend aan de firma G. te Rotterdam „Het schip werd opgebracht naar Emden, nadat het „reeds een heelen tijd hier had liggen wachten, en de „reeder toen meende, dat alles in orde was. Het is toen „in Emden geruimen tijd opgehouden.

„Later kwamen de booten voor de firma H. te Rotterdam, gebouwd door de firma I. alhier. De eerste is „doorgelaten, doch de tweede mag nog niet door. Als „nummer drie volgt dan de boot door de firma K. gebouwd „welke door die firma aan de firma L. te Rotterdam is „verkocht."

Zoo Duitschland den eisch stelt dat ijzer, uit dat land afkomstig, met gebezigd mag worden voor reparaties aan of

Sluiten