Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

und Einfuhr, ie Sweelinckstraat 62, te 's Gravenhage, de dato 27 Sept. 1917, het volgende doen weten (zie de Telegraaf van 23 Oct. 1917, avondblad):

„Alhoewel de scheepswerven bij bestellingen van ijzer en/of „staal voor het bouwen van nieuwe schepen telkens de ver„klaring geven,

„dass das bestelite Material weder direkt noch indirekt, weder bearbeitet noch unbearbeitet an Deutschland feindliche Lander abgesetzt, noch auch Verwendung finden werde . für die Herstellung von Einrichtungen, die zur Ausführung von Lieferungen oder Transporten für das Deutschland feindliche Ausland dienen können."

„is vastgesteld, dat zij zich slechts in zeldzame gevallen door „de opdrachtgevers der schepen eene goede soortgelijke ver„klaring laten teekenen.

„Ik heb de eer, de eigenaren van scheepswerven beleefd „opmerkzaam te maken, dat zij 'persoonlijk verantwoordelijk „zijn : „dat door den opdrachtgever eene behoorlijke verklaring „afgegeven wordt, daar onaangename gevolgen voor de scheepsbouwers onvermijdelijk zullen zijn, wanneer de schepen afgeleverd worden, zonder dat een goede verklaring van den opdrachtgever in hun bezit is."

„Daar u deze bovengenoemde Duitsche verklaring niet „woordelijk hebt kunnen gebruiken bij verkoop van schepen, „zoodat het gevolg hiervan was, dat vele onduidelijke en onvoldoende verklaringen zijn onderteekend door de opdrachtgevers, ben ik zoo vrij, u een Hollandsche verklaring te geven, „welke u zonder eenige verandering kunt laten teekenen.

„Deze luidt : j

„Wij (ik) de ondergeteekende(n) verplicht (en)

mij (ons) dat het schip genaamd

bouw No gebouwd door de te

direct noch indirect aan de met Duitschland in oorlog zijnde landen verkocht en/of geleverd wordt of zal worden, alsmede dat het nimmer gebruikt zal worden voor leveringen of transporten voor of aan het met Duitschland in vijandschap zijnde buitenland, tevens verklaar(en) ik (wij) dat ik (wij) dit schip slechts onder dezelfde voorwaarden zal (zullen) doorverkoopen met oplegging der verplichting tot teekening eener gelijkluidende verklaring als deze."

„Ik maak u beleefd opmerkzaam dat deze verklaring geen „verband houdt met de verklaring welke de „Rijkscommissie

Sluiten