Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„voor de distributie van ijzer en staal" u heeft afgeraden te on„derteekenen. Het doel van dit rondschrijven is slechts, te „voorkomen u van de opdrachtsgevers een waardelooze vergaring zoudt ontvangen waardoor u in groote onaangenaamheden zoudt kunnen komen.

„Hoogachtend,

(w. g.) Dr. STURM."

Uit het bovenstaande blijkt, dat er in theorie geen moeilijkheden dreigen voor de Nederlandsche werven aan de Eems, die zich immers door het aanvaarden der overeenkomst met Duitschland, hoewel zonder de clausule, het gerechtshof te Essen betreffende, en door zich tegenover hun afnemers met goede contracten te dekken, tegen schade en boete kunnen vrijwaren. Alleen blijkt hierdoor, hoe een niet onbelangrijke Nederlandsche industrie geheel afhankelijk schijnt te moeten zijn van zekere voorwaarden, die vreemde leveranciers van ijzer bij afwezigheid van concurrenten gelieven te stellen. Maar in de praktijk is de toestand voor de eigenaars der bovenbedoelde werven een geheel andere. En wel tengevolge van het bestaan der Duitsche zwarte lijst.

Fabricage of herstelling uit ouden, eigen voorraad ijzer, ten voordeele van Duitschland's vijanden, of verwerken van „besmet" ijzer, d. w. z. ijzer, geleverd door de geassociëerden, zoomede andere, niet altijd te doorgronden oorzaken, kunnen tot gevolg hebben, dat de firma in kwestie op da. Duitsche zwarte lijst wordt geplaatst. Zooals dan ook met verschillende werven aan de Eems het geval is. Hierdoor kan geen enkel hunner vaartuigen de Eems passeeren, tenzij belofte wordt gedaan van beterschap en voor een flink bedrag op eene Duitsche oorlogsleening wordt ingeschreven.

Thans is de toestand zóó, dat in de eerste plaats een belangrijk deel der nationale industrie, tengevolge van die zwarte lijst, en omdat men zich niet aan de laatstgenoemde vernederende en kostbare bepalingen wenscht te onderwerpen, onmogelijk is gemaakt, wel te verstaan óók in die gevallen, waarin van levering aan of ten behoeve van den vijand met gebruikmaking van Duitsch ijzer geen sprake is. In de tweede plaats loopen de eigenaars der bedoelde werven gevaar,, in den grond te worden geconcurreerd door mededingers, die met opoffering van hunne nationale gevoelens

Sluiten