Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buigen voor zekere condities, die vreemdelingen in ons land .wenschen te stellen.

Gaat men na, dat dit alles het gevolg is van het geheel willekeurig trekken eener grensscheiding door de Duitsche Regeering op grond van een privilegie anno 1454, waarvan zij weten moet dat het de facto nooit bestaan heeft, terwijl diezelfde Regeering zich na de uitgifte van het bedoelde gedeelte der Duitsche stafkaart vereenigd heeft met de instelling eener commissie tot voorbereiding eener grensregeling in de Eems, dan kan men niet anders dan zich afvragen, of onze Regeering dan werkelijk meende, dat er zélfs door een openlijk protest tegen deze ongebruikelijke, voor ons land zoo schadelijke en beschamende handelwijze, kans op een oorlog met Duitschland zou hebben bestaan.

Wij voor ons, wij houden België voor oogen. Wij hebben de innige,overtuiging dat het Nederland, indien wij België waren geweest, en zelfs als België Frankrijk zou zijn geweest, vergaan zou zijn als België thans. Wij gelooven vast dat de beslissing over neutraliteit of oorlog voor ons, althans zooals de zaken thans staan*), hoofdzakelijk in de handen ligt, die het Duitsche zwaard omklemmen. Gegeven een correcte houding onzerzijds, zijn wij er ten volle van overtuigd, dat alléén het belang van Duitschland ons in den oorlog kan leiden. Dat derhalve een zeer ernstig en openlijk protest van onze Regeering tegen daden, die van de zijde der Duitsche Regeering op grond van eene minstens premature grensregeling in de Eems rechtstreeksche materieele schade aan onze nationale befêïngen tot gevolg hebben, onder geen voorwaarde eenigerlei gevaar voor oorlog zou hebben teweeg gebracht, noch teweeg zal kunnen brengen. Wij zeggen „openlijk" protest, omdat ons volk alleen dan zijn Regeering moreel kan dekken, en achter haar kan staan, wanneer het de bewijzen bezit, dat zij waakt over zijn stoffelijke, zoowel als over zijn geestelijke belangen. De Regeering is echter blijkbaar niet van onze overtuiging. Wij meenen althans te weten, dat zij de grenskwestie in de Eems uit angst voor complicaties ontwijkt.

Hoe de grensscheiding volgens algemeen geldige internationale opvattingen zou behooren te loopen, is in het algemeen, aan de hand van het kaartje, gemakkelijk genoeg na te gaan.

De Beneden-Eems vormt een rivier, of nauwe straat, die

*) Dit werd geschreven in Juni j.1.

Sluiten