Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen van Oost-Friesland scheidt. De grenslijn ligt dus óf in de ligne médiane, óf in den stroomdraad. Deze twee Jijnen loopen in de Eems vaak dicht bij elkaar, omdat de gedeelten, die bij eb droog liggen, de landgrenzen aangeven, waartusschen zich het vaarwater bevindt.

Toch zal de stroomdraad de meest aangewezen grenslijn vormen, omdat de mid-channel, de diepste lijn, de minst variabele is, en om natuurlijke redenen het meest voor op-dieptehouden in aanmerking komt.

De grens zal dus tusschen Rottum en Borkum grofweg moeten loopen, zooals de doorgetrokken lijn aangeeft, d. w. z. in de lengte over de Meeuwenstaart, ombuigende in de knie, die Zuidwaarts naar de Beneden-Eems, Noordwaarts naar de Ooster-Eems voert.

Zuidwaarts zal de grens nu weder in den stroomdraad moeten loopen tot aan de banken de Hond en de Paap, die het water in twee armen splitsen: het Oost-Friesche Gaatje en de Watumer Bocht. Hier moet de grens volgens de internationale opvattingen ongeveer over het midden dezer beide banken loopen om daarna, Zuid-Oóstwaarts van die banken, weer den stroomdraad van het gemeenschappelijke vaarwater te bereiken. Spoedig zou deze grenslijn nu ongeveer West-Oost moeten loopen, benoorden den betonnen dam op den linker Eemsoever, door den stroomdraad van de Eems.die ook hier onmiskenbaar grensrivier is, zooals de doorgetrokken lijn aanwijst, totdat deze de ongeveer Zuid-Noord loopende, reeds geruimen tijd vastgestelde Oostgrens, de fijne stippellijn, ontmoet. Daar het belang van den dam voor de Duitschers, in verband met het bevaarbaar houden van de Boven-Eems, niet te miskennen valt, en men de aanwezigheid van dezen dam, door de Duitschers aangelegd, als nuttig mag aanvaarden, zou men de hierboven beschreven, rationeele grenslijn in tegemoetkomenden zin kunnen wijzigen, en laten loopen bezuiden den dam.zooals de - - - - lijn aangeeft. Zoo bereikt men dan een iets Zuidelijker gelegen punt der fijne stippellijn, zooeven vermeld. Deze laatste grenslijn wordt gevormd door een rechte, van uit N. Statenzijl Noordwaarts getrokken, met een afwijking van 8° 9' 30" Westwaarts van het ware Noorden: de stippellijn op de kaart, waarvan de richting op de Duitsche Stafkaart juist is aangeduid. Dit laatste, ongeveer Zuid-Noord loopende gedeelte van de grens treft men aan in den bekenden schoolatlas van Bos, uitgegeven door Niermeyer anno Ï916. Deze atlas

Sluiten