Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I.

DE EEMS, door generaal H. L. van Oordt. Met toestemming van schrijver en redactie overgedrukt uit „De Nieuwe Courant" van 24 en 25 November 1911 (avondblad, 2e bijblad).

Jaarlijks is op orize begrooting van Marine in de 2e Af deeling (niet-militaire uitgaven), 10. onderafdeeling (Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting) een post uitgetrokken voor „Bijdrage aan Pruisen in de onderhoudskosten der verlichting, betonning en bebakening BenedenEems en Wadden, zoomede kosten op de uitbetaling vallende."

Op de ontwerp-begrooting van het Vle Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1912 is, blijkens den „Uitgewerkte en toelichtende staat", voor het voormelde doel geraamd een som van f 43700, tegen een som van f 36,700 toegestaan voor 1911, zijnde dus geraamd voor 1912 f 7000 meer dan voor 1911 noodig was. (Deze bedragen waren geraamd: 19Ï0 / 31,000; 1909 ƒ31,400; ï.908 ƒ35,400).

Die jaarlijksche bijdragen zijn gegrond-op dfe overeenkomst, den l6cn October 1896 te Berlijn gesloten tusschen Nederland en Duitschland „tot regeling der wederzij dsche verplichtingen van Nederland en Pruisen ter zake van het onderhoud van het kustlicht op Borkum, alsmede van de betonning, bebakening en verlichting der vaarwegen van de BenedenEems en van haar monden", welke overeenkomst is goedgekeurd bij de Wet van 24 Mei 1897 (St.bl. nr. Ï52).

In art. 1 dezer overeenkomst is bepaald, dat Pruisen is belast met het onderhoud eri de verzorging der betonning en bebakening van de Beneden-Eems en de lichttorens op Borkum, de bakenlichten op den Randsel en de lichttorens bij Pilsum en bij Campen, en op Nederland dezelfde verplichting rust ten aanzien van de kustlichten te Delfzijl en te Watum1).

Art. 2 bepaalt, dat de kosten van onderhoud en beheer der

x) Naar ik meen, zijn later nog eenige lichten, die voor gemeenschappelijke rekening worden onderhouden, daaraan toegevoegd. Het verdrag van 1896 verving een dergelijke overeenkomst, vroeger met Hannover aangegaan.

Sluiten