Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het bewijsmateriaal, waarvan hij gewaagde, stelt. Wij kunnen echter wel aannemen, dat als de Beneden-Eems over haar geheele breedte tot Duitsch territoor zou worden verklaard, zij in een oorlog, waarin Duitschland mocht worden gewikkeld, terwijl Nederland neutraal bleef, niet meer zou worden „ontzien" zooals in 1870, waardoor onze neutraliteit in hooge mate zou worden bedreigd.

In het 20e deel van het werk: „Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden" (1793), blz. 367, staat vermeld, dat in het jaar 1542 strijd is ontstaan tusschen Oost-Friesland en Groningen over de vrije vaart opwaards den Eems naar Westphalen" en, dat de Keizer daarop gelastte Groningen in die vaart ongestoord te laten (1545), doch dat dit besluit in 1550 weder werd vernietigd. Maar, dit heeft met de souvereiniteit op de Beneden-Eems niets te maken. Wel echter weten wij, dat De Ruyter den 6en Augustus 1665 met de West-Indische vloot en 30 Engelsche prijzen naar Delfzijl is gevaren. Op blz. 12 van het genoemde deel lezen wij : „Wat den mond van den Eems betreft, wij weeten niet, dat de grenzen in denzelven anders dan door de natuur zijn geregeld."

Den 2en Juli 1824 hebben Nederland en Hannover te Meppen een grenstractaat gesloten, dat bij Kon. Besl. van 29 September 1846 in het Staatsblad van dat jaar (nr. 54) werd geplaatst. Omtrent de grens in de Beneden-Eems wordt daarin niets vermeld. In art. 1 wordt gezegd, dat o. a. de bepalingen, voorkomende in de grensverdragen tusschen de Nederlandsche provincie Oost-Friesland, gesloten in de jaren 1636, 1700, 1706 en ï.723, in zooverre die bepalingen door het tractaat van 1824, hetzij in het algemeen, hetzij in het bijzonder, niet zijn veranderd en opgeheven, haar volle kracht zullen behouden.

Noch in het tractaat van 1824, noch in de genoemde grensverdragen is iets omtrent de Beneden-Eems vermeld (zie ook W. A. F. Bannier, „De Landgrenzen van Nederland" I, biz- 57—68). Wel werden later de grenzen in den Dollard nader vastgesteld doch de Beneden-Eems bleef ook daarbij buiten beschouwing (t. a. p. blz. 84—87).

Daaruit moet worden afgeleid, dat in de Beneden-Eems de grens wordt aangenomen volgens de algemeene volkenrechtelijke beginselen.

In 1870 heeft de Pruisische regeering aan de Nederlandsche

Sluiten