Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ontvoering van Carl Minster (14 Februari 1918);

Het bombardement van open steden (28 Februari 1918);

Open brief aan Prof. Gustave Cohen over de Elzas-Lotharingsche kwestie (9 Maart 1918);

De Duitsche vrede en de vrede der Geallieerden (12 Maart 1918);

Nederland's houding en de eischen der Geassocieerden aangaande het in beslag nemen onzer schepen (16 Maart 1918);

Oproep aan het Nederlandsche volk tot deelneming aan opleidingscursussen van reserve aanvoerders, met toestemming en medewerking van Z. Ex. den Minister van Oorlog (24 Maart 1918) ;

Open brief aan Theodore Roosevelt, ter verklaring van onze strategische, politieke en moreele positie in het wereldconflict (24 Maart 1918);

Manifest, aan het Duitsche volk gericht (April 1918);

Herinnerings-medaille *) door den Bond aangeboden aan de Engelsche zeelieden, die onze landslieden redden bij het torpedeeren onzer zeven schepen (April 1918) ;

Tentoonstelling van merkwaardigheden, betrekking hebbende op den huidigen oorlog, in het gebouw Odeon, te Amsterdam (24 April tot 7 Mei 1918). !tp'

Telegram aan Roosevelt, behelzend verzekering, dat de overtuiging van Dr. A. Kuyper en vele dagbladen niet strookt met de alom in Nederland heerschende gevoelens (Mei 1918);

Telegram aan Havelock Wilson, ter waarschuwing tegen den Duitschen vrede, schadelijk voor ons land, door Troelstra gepropageerd (Juni 1918);

Hernieuwde oproep voor reserve-aanvoerders (Juni 1918). Hieraan hebben bijna duizend personen gevolg gegeven.

48ste Communiqué van den Bond, gericht tegen het voor den goeder naam van ons land schadelijk streven van den N. A. O. R. (Octobei 1918);

Voorts zijn te Amsterdam en 's-Gravenhage verscheidene avonder georganiseerd, waarop zich verscheidene sprekers en artisten deder hooren.

♦) Naar een schets van Leo Gestel, gemodelleerd door den beeldhouwer W. F H. van Golberdinge, Amsterdam.

Sluiten