Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de toespraak te Des Moines, in den Staat Iowa, 1 Febr. 1916:

„Invloeden van hartstocht en van vertwijfeld worstelen doorhuiveren de geheele wereld, en het eenige groote volk dat er niet bij betrokken is, is dit volk dat wij liefhebben en welks belangen wij zouden willen bewaren .... Ik bid God, dat, indien deze strijd geen anderen uitslag hebbe, hij ten minste dit resultaat zal opleveren, dat er een internationale rechtbank wordt geschapen en dat er op eenigerlei wijze een gezamenlijke waarborg voor vrede door de groote volkeren der wereld wordt voortgebracht."

Uit de toespraak tot de „Liga tegen Militarisme"', 8 Mei 1916:

„Wij hebben veel meer op ons genomen dan de veiligheid der Vereenigde Staten; wij hebben op ons genomen buiten dit halfrond te houden wat wij beschouwen als demoraliseerende en schadelijke Europeesche invloeden, en dit beteekent dat, indien, gelijk wij allen hopen dat zij doen zal, de wereld eene gezamenlijke poging om den vrede te bewaren onderneemt, zij van ons zal verwachten, dat wij ons evenredig aandeel zullen nemen in het krachtsvertoon dat er achter zal moeten staan. In de laatste instantie wordt de vrede in de maatschappij door kracht verkregen en wanneer er gehandeld wordt, geschiedt dit door oordeel, doch achter dat oordeel staat ten slotte het aanwenden van kracht. De meerderheid van meeningen zegt tot de minderheid: „Het is mogelijk dat wij het mis hebben, maar vooralsnog móet gij onder onze leiding leven tot gij grooter in aantal zijt dan wij zijn." Daarop komt het mijns inziens neer. Laat ons nu eens aannemen dat wij eene familie van volkeren gevestigd hebben en dat die

Sluiten