Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

familie van volkeren zegt: „De wereld wil niet langer dit soort van oorlogen hebben, tenzij tenminste vooraf door zekere maatregelen aangetoond wordt of er eenige rechtsgrond voor bestaat of niet." Indien gij zegt: „Wij willen geen oorlog hebben," dan moet gij de kracht hebben om dien „wil" te doen gevoelen. En als Amerika aan dit plan deelneemt, zal de overige wereld het recht hebben van haar te verwachten dat ook zij haar aandeel van kracht zal bijdragen tot de algemeene overeenkomst. Dat is toch zeker geen militaristisch ideaal. Dat is een zeer practisch ideaal".

De rede tot de „League to Enforce Peace", 27 Mei 1916:

„Toen ik uitgenoodigd werd hier vanavond tegenwoordig te zijn nam ik dit gaarne aan, niet omdat mij daardoor de gelegenheid werd geboden het werkplan van de Liga te bespreken — iets wat gij zeker niet van mij verwachten zult — maar omdat het verlangen der geheele wereld in sterke mate, en in steeds sterker wordende mate, uitgaat naar de hoop op vrede, en er gegronde reden is waarom wij deel moeten nemen in het overleg over dit groote onderwerp. Het past mij als woordvoerder van onze Regeering te trachten uiting te geven aan wat ik meen dat de gedachte en de bedoeling van het volk der Vereenigde Staten in dit levensvraagstuk zijn.

„Deze groote oorlog, die zóó plotseling twee jaar geleden over de wereld uitbrak, en die een zóó groot gedeelte van de beschaafde wereld in zijn draaikolk meesleurde, is op ons van zeer diepgaanden invloed geweest, en het staat ons niet alleen vrij, maar het is wellicht onze pücht, vrijelijk erover te spreken en over de groote beschavingsbelangen, die er mee gemoeid zijn. Wij hebben niet te maken met zijn oorzaken en doel. Wij stellen er geen belang in de duistere bronnen op te sporen of te onderzoeken, waaruit zijn machtige vloed onbedwingbaar opbruischte.

Sluiten