Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft tot stand gebracht, heeft hij ten minste eene groote moreele noodzakelijkheid blootgelegd en den gedachtengang van de staatslieden der wereld een geheele eeuw vooruit gebracht.

„Herhaalde uitlatingen van toonaangevende staatslieden in het meerendeel der nu oorlogvoerende landen toonen duidelijk aan, dat het resultaat van hun denken het volgende is: dat voortaan het beginsel van publiekrecht den voorrang moet hebben boven persoonlijke belangen van afzonderlijke volkeren, en dat de volkeren der wereld zich op eenigerlei wijze tezamen moeten voegen om er voor te zorgen dat dit recht zal gaan boven eiken zelfzuchtigen aanval van welken aard ook; dat voortaan geen verbond tegen verbond, geen overeenkomst tegen overeenkomst gesteld moeten worden, doch dat er een gemeenschappelijke overeenstemming voor een gemeenschappelijk doel moet zijn, en dat de onschendbare rechten van volkeren en menschdom aan dit gemeenschappelijk doel ten grondslag moeten liggen.

„De volkeren der wereld zijn eikaars buren geworden. Het is in hun belang elkaar te leeren begrijpen. Opdat zij elkaar kunnen begrijpen is het gebiedend noodzakelijk, dat zij zullen overeenkomen samen te werken voor een gemeenschappelijk doel, en dat zij zóó zullen bandelen dat het leidend beginsel van dit gemeenschappelijk doel zal zijn onpartijdige en onbevooroordeelde gerechtigheid.

„Dit is ongetwijfeld de gedachte van Amerika. Dit is wat wij zelf zullen zeggen, wanneer de gepaste gelegenheid zich voordoet om het te zeggen. In het verkeer van de volkeren onderling moet het willekeurig toepassen van kracht verworpen worden en moeten wij voortschrijden naar de denkwijze der moderne wereld, de denkwijze waarvan vrede de levensadem is. Die gedachte vormt een hoofdbestanddeel van de hartstochtelijke overtuiging van Amerika.

Sluiten