Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wij gelooven in de volgende grondbeginselen.

„Tén eerste, dat elk volk het recht heeft de heerschers te kiezen waaronder het zal leven. Evenals andere volkeren, hebben wij ongetwijfeld nu en dan tegen dit beginsel gezondigd, wanneer wij voor een korten tijd onder den invloed van zelfzuchtige hartstocht stonden, gelijk onze meer openhartige geschiedschrijvers edel genoeg waren te erkennen; doch het is meer en meer het beginsel van ons leven en doen geworden.

„Ten tweede, dat de kleine staten der wereld het recht hebben denzelfden eerbied voor hun souvereiniteit en voor de onschendbaarheid van hun gebied te genieten als de groote en machtige volkeren verwachten en opeischen.

„En, ten derde, dat de wereld het recht heeft beveiligd te zijn voor elk verstoren van haar vrede dat voortkomt uit aanval en minachting van de rechten van volkeren en naties.

„En wij gelooven zoo oprechtelijk in deze dingen, dat ik overtuigd ben de geestesgesteldheid en den wensch van het volk van Amerika uit te spreken, als ik zeg, dat de Vereenigde Staten bereid zijn deelgenooten te worden in eenigerlei mogelijke vereeniging van volkeren, die geschapen wordt om deze doeleinden [te verwezenlijken en ze voor aanranding te bewaren.

„Er bestaat niets wat de Vereenigde Staten voor zichzelf begeeren dat een ander volk bezit. Wij zijn integendeel bereid met hen ons te bepalen tot een voorgeschreven gedragslijn van verplichting en van eerbied voor de rechten van anderen, die een mogelijke zelfzuchtige hartstocht onzerzijds evenzeer in toom zal houden als eenige agressieve opwelling van hun kant.

„Indien ons ooit het voorrecht zou te beurt vallen om eene vredesbeweging tusschen de nu oorlog voerende volkeren voor te stellen of in te wijden, ben ik er verzekerd van dat het volk van de Vereenigde Staten zou begeeren dat zijne Regeering de volgende regelen in acht zal nemen.

„Ten eerste, zulk eene schikking inzake hunne eigene onmiddel-

Sluiten